Гухэлъхэр щагъэзащIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­дыгъуасэ республикэм къыщызэIуихащ «ХъуэпсапIэхэм я псей» урысейпсо Iуэхур.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар зытещIыхьар зи узыншагъэм сэкъат иIэ, зеиншэ, щытыкIэ гугъу ихуа сабийхэм я гухэлъхэр кърагъэхъулIэнырщ.
- «ХъуэпсапIэхэм я псей» акцэр УФ-м и Президентым и жэрдэмкIэ, къэралым и волонтёрхэр и гъусэу, ирагъэжьауэ щытащ. Нобэ ар хабзэ дахэ хъуауэ гъэ къэс идогъэкIуэкI, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - Мы Iуэхум и мурад нэхъыщхьэр щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ щытыкIэ гугъу къихута ныбжьыщIэхэм, зи узыншагъэм ­сэ­къат иIэхэм ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу ­защIэдгъэкъуэнырщ. Нобэ щIыналъэ уна­фэщIхэр зэгъусэу мы Iуэхум дыхэтыну гупыж тщIащ. Я хъуэпсапIэхэр иту псейм тхыгъибгъу къыкIэрысхащи, псалъэм пап­щIэ, илъэс 15 зи ныбжь Хьэмыз Дисанэ абы щыжеIэ мольберт, сурэт зытрищIыхьыну чэтэн, краскэхэр иIэну зэры­хуейр, Мещеряков Артём - планшет. Шэч хэмылъу, ныбжьыщIэхэм я лъэIухэр икIэ­щIыпIэкIэ дгъэзэщIэнущ. Къыхэзгъэщыну сыхуейт «ХъуэпсапIэхэм я псей» Iуэхум ­къищынэмыщIауэ, республикэ унафэщI­хэм пщэрылъ зэрыщащIам ипкъ иткIэ ­КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм мы гъэм сабий мин 12-м тыгъэ зэрахуигъэхьэзырар. ЗэрытхузэфIэкIкIэ сабий нэхъыбэ зэрыдгъэгуфIэным иужь дитынущ.
КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ яхуищIащ волонтёрхэм Iуэхур егъэкIуэкIыным я къару зэрырахьэлIам папщIэ.
Iуэхум хэтащ КъБР-м и Правительствэм щыщхэр, КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэхэр, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, волонтёрхэр. Абыхэми псейм тхыгъэ щырыщ къыкIэрахащ, ахэр зытхахэм я хъуэпсапIэхэр ­хуагъэзэщIэн мурадкIэ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.