Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат сымэ Мейкъуапэ щызэхуозэ

Жэпуэгъуэм и 20-м Мейкъуапэ щы­зэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов ­Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащ­хьэ КъумпIыл  Мурат сымэ.

Законхэр къыдэзыгъэкI, гъэзэ­щIакIуэ властым я лIыкIуэхэр ­зыхэта зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказ ­Ищхъэрэм жылагъуэ зэгурыIуэныгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ щыгъэ-б­ы­­дэным, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, щIалэгъуалэ политикэм я IэнатIэ­хэм щызэдэлэжьэным, лэжьакIуэхэм я IэщIагъэмрэ щIэныгъэмрэ хэгъэ­хъуэным ятеухуа программэхэр зэщIыгъуу гъэзэщIэным, щIалэгъуалэм я щIы­налъэ лагерхэмрэ зэхыхьэшхуэ­хэмрэ къызэгъэпэщыным, щэнхабзэ, гуманитар зэпыщIэныгъэхэм зегъэубгъуным, абы хиубыдэу КъБР-р, ­КъШР-р, Адыгейр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа Iуэхухэр гъэ­хьэзырыным.
Гулъытэ хэха хуащIащ «Росатом» къэрал корпорацэмрэ УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм-      рэ медицинэм и IэнатIэм и лэжьэкIэр къэIэтыным хуэгъэзауэ зэщIыгъуу ягъэхьэзыра проектым щIыналъэхэр зэрыхэтым.
Зэкъуэш республикэхэм я уна­фэщI­хэм жаIащ экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм ди щIыналъэхэр зэры­щызэдэлажьэм нэхъри зрагъэубгъуну зэрамурадыр.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.