Аты айтылгъан гёжефни уллу хорламы

Хабиб Нурмагомедов Абу-Дабиде «UFC 254» турнирде ахыр тюбешиуюнде америкалы Джастин Гэтжи бла сермешгенди. Дагъыстанлы гёжеф, буууу приёмну хайырланып, бу жол да хорлагъанды. Жетишимин Хабиб жайда ауушхан атасы, тренери Абдулманап Нурмагомедовха жоралагъанды. Алай бла Хабиб битеу да 29 сермеш бардыргъанды эм биринде да хорлатмагъанды. Аны жетишими бла Россейни Президенти Владимир Путин да алгъышлагъанды. Турнирни ахырында 32-жыллыкъ спортчу спортдан кетгенин билдиргенди.
-Бюгюн мени UFC-де ахыр сермешим болгъанды. Анам атам болмагъанлай тюйюшюрюгюме ыразы тюйюл эди, анга бу жолдан сора рингге чыкъмазгъа сёз бергенме, аны толтурургъа керекме. UFC-ден мени излегеним геуюрге кюн спортчуланы рейтингинде, ауурлукъ къауумгъа къарамай, биринчи жерни алыргъады. Анга тийишлиме, 29 сермешде барысында да хорлагъанма. Мен тау элден жашчыкъма. Муратым атам бла жарау этерге, аны бла бирге чемпион болургъа эди. Хар не да былай айланырыкъды деп эсимде да жокъ эди. Ата-анагъыз саулукъда аланы къатларында туругъуз, мени жангыз анам къалгъанды, анга кёбюрек заман бёлюрге сюеме, - дегенди Хабиб.
Бу сермеш болмазына къоркъуу да бар эди. Лиганы президенти Дана Уайт билдиргеннге кёре, сермешге юч ыйыкъ къалгъанда Нурмагомедов, аягъында сюекни эм эки бармагъын сындырып, больницагъа тюшгенди. Анга да къарамай, гёжеф рингге чыкъгъанды. Анга ыспас этгенин Джастин Гэтжи да айтханды. «Адреналин, эндорфинле къанымы толтурадыла, ол бек хычыуун сезимди. Мен Хабибге уллу хурмет этгеними билдирирге сюеме. Ол керти да къарыулу адамды», - дегенди ол.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.