«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджы­благъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.
IуэрыIуатэм къыхэкIыкIа макъамэхэр щызэхуэхьэсауэ абыхэм утыку кърахьа «Черкесский альбом» зы­фIаща программэр хуабжьу гъэщIэгъуэн хъуат. Абы щагъэIуащ компо­зитор цIэрыIуэхэу Мосолов Алек­сандр, Ряузов Сергей, Шейблер ­Трувор, ХьэIупэ ДжэбрэIил, Къэ­бэрдокъуэ Мурат сымэ я Iэдакъэ-щIэкI къыхэхахэр.
«Таврический» гупыр нобэкIэ нэхъ цIэрыIуэхэм, фIыуэ ялъагъухэм ящыщщ. КъыжыIапхъэщ, оркестым и репертуарым IуэрыIуатэр зи лъабжьэ макъамэхэм увыпIэ щхьэхуэ зэрыщаубыдыр. Оркестрым и художественнэ унафэщI Голиков Михаил дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, «Симфония Кавказа» щэнхабзэ Iуэху дахэм хэта иужькIэщ абы пасэрей адыгэ ­макъамэхэр фIыуэ щилъэгъуар.
Театр ЩхъуантIэм щекIуэкIа концерт дахэм хэтащ КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат. Зэхы-хьэм хьэщIэ лъапIэу кърагъэблэгъат уэрэд жыIэнымкIэ «Голос» Урысейпсо зэпеуэм щытекIуа Бэрбэч Аскэр. Абы игъэзэщIащ поп-рок жанрым ит уэ­рэд­хэр, симфоние оркестрым игъу- с­эуи уэрэд зыбжанэ жиIащ.
«Таврический» къэрал симфоние оркестрым Кавказ Ищхъэрэм и ­щIыналъэхэм концертхэр щитыну къэкIуащ. Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъ­къэрымрэ пшыхь щырыщ къы­щызэрагъэпэщащ. Къэблагъэ зэма­ным адрей республикэхэри классикэ макъамэм и IутIыж дунейм хагъэ­сыхьыну я мурадщ.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.