Бюджет щIыхуэм топсэлъыхь

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым хэтхэм я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Депутатхэр хэплъащ федеральнэ, республикэ закон куэдым я проектхэм, IуэхущIапIэм зэрызыкъыхуагъэзахэмрэ хабзэубзыху жэрдэмхэмрэ.
Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмрэ финанс­хэмкIэ и комитетым и унафэщI АфэщIагъуэ ­Михаил зэ­IущIэм хэтхэм я пащхьэ кърихьащ УФ-мрэ ­КъБР-мрэ финансхэмкIэ я министерствитIыр ди лъахэм бюджет кредит къызэрыхуаутIыпщым теухуауэ зэры­зэдэлажьэ зэгурыIуэныгъэм зэхъуэкIыныгъэхэр зэры­халъхьар. Ар къызыхэкIар УФ-м и бюджетым щыщу щIыналъэхэм ират щIыхуэр зэраутIыпщ мардэхэр зэ­рызэра­гъэ­зэ­хуэжарщ.
- ЗэгурыIуэныгъэм дыщIагъужар зытеухуар 2020 гъэм щIыхуэр ямытыжми зэрыхъунурщ, 2021 - 2024 гъэхэм - илъэс къэс щIыхуэм и проценти 5-р япшынын, 2025 - 2029 гъэхэм щIыхуэу къатенам илъэс къэс зэхуэдэу хагъэ­щIын хуейщ, нэхъ пасэу япшыныжми хъунущ. УФ-м и Правительствэм и УнафэкIэ, зэгурыIуэныгъэхэм ды­щIагъужахэр мазих нэхъ дэмыкIыу щIыналъэ законкIэ щIагъэбыдэж.
Парламентархэр хэплъащ промышленнэ политикэм, мэкъумэш кооперацэм, гъуэгу Iуэхум ятеухуа федеральнэ законхэм я проектхэм, УФ-м и хэгъэгу зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм щыIэ я лэжьэгъухэм къыхалъхьа жэрдэмхэм.
Депутатхэм унафэ ящIащ Суд приставхэм я федеральнэ IэнатIэм и управленэу КъБР-м щыIэм, Кавказ ­Ищ­хъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым я лэжьакIуэ зыбжанэ, ЕгъэджакIуэм и махуэм ирихьэ-лIэу, школхэм щылажьэ егъэджакIуэхэм ящыщхэр ­КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъкIэ ягъэпэжэну.

Къэбарт Мирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.