Казбек Коков Андрей Потаповну алгъышлагъанды, жууаплы къуллукъда жетишимле тежегенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  Правительствону юйюнде  Россей Федерацияны Следствие комитетини Къабарты-Малкъар Республикада следствие управлениясыны таматасына  салыннган юстицияны генерал-майору Андрей Потапов бла тюбешгенди.
Регионну Башчысын  Россей Федерацияны Следствие комитетини Къабарты-Малкъарда следствие управлениясыны жангы таматасы бла РФ-ни  Следствие комитетини  кадрла управлениясыны оноучусу Сергей Горяйнов шагъырейлендиргенди. Ол А.Е. Потаповну анга  буюрулгъан борчланы тамамларча бай сынамы, профессионал билими болгъанын белгилегенди. Аны башчылыгъында управленияны коллективи ишчи борчларын  тынгылы толтурлугъуна ийнаннганын айтханды.
Казбек Коков Андрей Потаповну къуллукъгъа салыннганы бла алгъышлап, ишинде жетишимле тежегенди, КъМР-ни къырал власть органлары чыкъгъан соруулада биригип ишлерге хазыр болгъанларын билдиргенди: «Сизни профессионал эм жашау сынамыгъыз Къабарты-Малкъарны эм мында жашагъанланы, Россей Федерацияны игиликлерине себеплик этериклерине ийнанама», - дегенди республиканы оноучусу.

Юстицияны генерал-майору Потапов Андрей Евгеньевич 1968 жылда  Тула областьны Новомосковск шахарында туугъанды. 1987-1989 жыллада аскер борчун толтургъанды. 1994 жылда Украинада Правону юридический академиясыны  следствие-прокурор факультетин тауусуп, Тула областьны прокуратура органларында ишге алыннганды.  Анда ол следователь, тамата следователь, ызы бла Новомосковск шахарны прокуроруну тамата болушлукъчусу, артда орунбасары  болуп уруннганды.
2005 жылда Тула областьны Узловский районла аралы прокуроруну къуллугъуна салыннганды. 2006 жылда июньда Чечен Республиканы прокуратурасына жиберилгенди, анда ол Грозный шахарны Старопромысловский районуну прокуроруну, республиканы прокуроруну орунбасарыны, РФ-ни прокуратурасында Следствие комитетни Чечен Республикада следствие управлениясыны таматасыны къуллукъларын толтургъанды.  
2008-2019 жыллада РФ-ни Следствие комитетини  Ивановская областьда, Тувада, Краснодар крайда следствие управленияларына таматалыкъ этгенди.  2019 жылны августундан 2020 жылны сентябрине дери – Россей Федерацияны  Следствие комитетини Краснодар крайда эм Хакасия Республикада Баш следствие управлениясыны оноучусу.
Россей Федерацияны Президентини «Бир-бир федерал къырал органлада къуллукъдан чыгъарыуну эм къуллукъгъа салыуну юсюнден» 2020 жылда 2 сентябрьде чыгъарылгъан 541-чи номерли Указына тийишлиликде Потапов Андрей Евгеньевич Россей Федерацияны Следствие комитетини Къабарты-Малкъар Республикада следствие управлениясыны таматасына  салыннганды.
Закон эм право низамны жалчытыуда ишчи борчларын юлгюлю толтургъаны, бийик профессионаллыгъы, энчи кишилиги ючюн майдалла, «Россей Федерацияны прокуратурасыны сыйлы ишчиси» эм «За безупречную службу» белгиле бла саугъаланнганды; РФ-ни прокуратурасыны сыйлы къуллукъчусуду.
Юйюрлюдю, жашла ёсдюреди.
 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: