Республиканы агропромышленность комплексин айнытыуну амалларын, анга билеклик этиуню онгларын сюзгендиле

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  
Ушакъны кезиуюнде республиканы агропромышленность комплексин айнытыуну, анга къыралны жанындан болушлукъ этиуню амаллары сюзюлгендиле. Эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа къоранчларыны бир кесегин къайтарыугъа бир кере берилиучю субсидия халда къошакъ ахча бёлюуге энчи эс бурулгъанды. Дагъыда 2019 жылда  эллени тутхучлу айнытыуну программасына кёре республиканы жер-жерлерине суу быргъыла тартыргъа  къошакъ ахча бериуню онгларына  къаралгъанды.
Къабарты-Малкъардан баргъан келечиле Казбек Коковну башчылыгъында «Алтын кюз -2018» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню жокълагъандыла. Къыралны баш аграр форумуна республикадан «Агро-инвест», «Овощи Юга», «Жашил компания», «Нальчикский» халыуа завод», Нальчикни сют комбинаты, «Элбрусну терек бахчалары», «Бахсанны терек бахчалары», «Фрукт-Трейд», «Жако» кондитер фабрика, Прохладнаны ётмек заводу, «Отбор», «Гибрид СК», «Зольскени картофу», Таулада бла тау этекледе терек бахчала ёсдюрюу жаны бла Шимал-Кавказ илму-излем институт, Къабарты-Малкъарны аграр университети, дагъыда башха предприятияла 200-ден артыкъ тюрлю продукцияны элтгендиле.
«Алтын кюз» деген кёрмюч Россей Федерацияны Правительствосуну буйругъу бла Эл мюлкде бла жарашдырыучу промышленностьда  ишлегенлени кюнюн байрамлауну чеклеринде жыл сайын бардырылады.

 

 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствону пресс-службасы.
Поделиться: