Сёз жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.
Жыйылыугъа Ветеринар эм фитонадзор жаны бла федерал службаны КъМР-де Управлениясыны, КъМР-де Ветеринария жаны бла управленияны, Агрохимия службаны станциясыны, Ветеринар медицинаны арасыны келечилери, «Хаймаша» жайлыкъда амбулаторияны врачы, мюлклени иелери да къатышхандыла.
Ачыкъ ушакъны кезиуюнде бюгюнлюкде республикада малчылыкъны болумуну, тау жайлыкъланы онгларыны юслеринден айтхандыла, эл мюлкню бу бёлюмюн айнытыуда чырмауланы белгилегендиле, жууукъ кезиуге салыннган борчланы да айтхандыла.
Белгили этилгенича, быйылны биринчи жарымында продукцияны ёлчеми былтырны бу кезиуюню 104,7 проценти тенгли болгъанды. Битеу да бирге 48,2 минг тонна эт (101,7 процент), 227,7 минг тонна сют (104,8 процент) чыгъарылгъандыла. 1 июльда болгъан тарихлеге кёре, мюлкледе 271,2 минг мал барды (былтырдан  5415 малгъа кёп). Ууакъ тюекли малла 19298, атла уа 488-ден асламдыла.
Тау жайлыкълада 976 адам ишлейдиле, былтыр бла тенглешдиргенде, специалистле 180 адамгъа асламдыла.
Казбек Коков малчылыкъны айнытыу, аны файдалылыгъын ёсдюрюу республиканы экономикасына артыкъда магъаналы болгъанын чертгенди: «Ол адамланы иш бла жалчытыу, халкъны къолайлыгъын игилендириу, саулукъгъа хайырлы аш жарашдырыу, аш-суу къоркъуусузлукъ бла да байламлыды. Бюгюнлюкде уа эл мюлк продукцияны 40 процентин малчылыкъ тутады»,-дегенди ол.
Республиканы оноучусу тау жайлыкъланы онгларын толусунлай хайырланыуну юсюнден да айтханды. Республикада ол жаны бла сынау уллуду. Битеу сейирлери болгъан ведомствола да бирге байламлыкъда ишлерге кереклисини юсюнден да айтханды ол.
- Тау жайлыкъланы онглары артыкъда уллудула. Алай, жарсыугъа, тюрлю-тюрлю сылтаула бла биз аланы толусунлай хайырланмайбыз. Биз жайлыкъланы тап халда тутаргъа, ала республиканы инсанларыны къолайлыкъларына  ишлерча этерге борчлубуз,-деп чертгенди Казбек Коков.
Бу борчланы тамамлар ючюн а, мында уруннганлагъа тап халла къураргъа, ол санда жолланы жангыртыргъа, ток ызла тартыргъа, суу бла жалчытыргъа тийишлиди. Аны бла бирге  интенсивный амал бла малчылыкъны айнытыргъа, илмуну онгларын производствогъа сингдирирге, эл мюлк бла кюрешгенлени кёллендирирге керекди.
КъМР-ни Правительствосуна тау жайлыкъланы болумларын сюзерге, аланы файдалылыкъларын ёсдюрюуню программасын хазырларгъа буюрулгъанды.
Агропромышленный комплексде баш магъаналы жумушланы араларында качестволу, экология жаны бла таза эм саулукъгъа хайырлы продукцияны чыгъарыу, аны хар адам да сатып алырча амалла къурау болгъанлары да белгиленнгенди. Тау жерлени социальный жаны бла айнытыу магъаналы болгъаны да чертилгенди, ол санда ишчи жерлени къураргъа, халкъны къолайлыгъын игилендирирге тийишлиди.
Кенгешде къумалы малчылыкъны, продукцияны сакълауну эм жарашдырыуну, малчылыкъда шёндюгю технологияланы сингдириуню сорууларына да эс бурулгъанды.
Жыйылыуда эл мюлк министр Х.Л.Сижажев, жер эм къырал ырысхы халла жаны бла министр А.Д.Тохов, Черек эм Бахсан районланы администрацияларыны таматалары Муртазланы Б.С эм А.Х.Балкизов, Ветеринар эм фитонадзор жаны бла федерал службаны КъМР-де Управлениясыны башчысы Д.Е.Меркулов, КъМР-ни Ветеринар управлениясыны таматасы А.М.Арамисов, «Рассвет-Н», «Малка» мюлклени иелери да сёлешгендиле.
Ахырында Казбек Коков малчылыкъ бла кюрешгенлеге ыразылыгъын айтханды. Ол тау жайлыкълагъа башчылыкъ этиу соруу жангы даражагъа чыгъарыллыгъына сёз бергенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.