Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъэхэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным теухуауэ щыта зэIущIэм.

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ ­федеральнэ округым щыIэ ­Чайкэ Юрий бадзэуэгъуэм и 23-м иригъэкIуэкIащ ­КИФЩI-м хыхьэ щIы­налъэхэм я социально-экономикэ зыу­жьыныгъэм теухуа Iуэхухэр щызэп­къраха зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек, «Сбербанк»-м и Президент, Правленэм и УнафэщI Греф Герман, ­КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр.
ЗэIущIэр къызэIуихын ипэкIэ Чайкэ Юрий Греф Германрэ «Сбербанк»-м и лэжьакIуэ гупымрэ фIыщIэ яхуищIащ пандемием и хабзэхэм къагъэув мардэхэр къатемыхьэлъэн хуэдэу, щIыналъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къа­лэнхэр, социально-экономикэ щыты-кIэр зэпIэзэрыту щытыныр къызэгъэ­пэщыным ехьэлIахэр, дэгъэкIынымкIэ щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ.
«ГъэзэщIакIуэ властым и федераль-нэ, щIыналъэ органхэр зэдэууэ зэры­лажьэм, «Сбербанк»-м быдэу пыщIауэ зэрыщытым я фIыгъэкIэ зэгъэхъулIа мэхъу коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызиубгъуам къыдэкIуа гугъуехьхэр къызэнэкIыным теухуауэ къэралым и УнафэщIым къигъэува къалэнхэр гъэ­зэщIа хъуныр. Нобэ, IэмалыншагъэкIэ ягъэувын хуей мардэхэр тIэкIу къы­щыщэба зэманым, япэ игъэщыпхъэ ­къалэну къоув экономикэр зэтегъэувэжыныр, абы и лъабжьэу щыт хьэры-чэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ тэ­мэму лажьэу егъэжьэжыныр.
Пандемием и лъэхъэнэм хэпщIы-кIыу нэхъыбэ хъуащ лэжьапIэншэу ятхахэм я бжыгъэр. Абы къыхэкIыу зэхэлъ­хьауэ гъэзэщIапхъэщ а бжыгъэр гъэ­мэщIэным хуэгъэпса Iуэхухэр, ар ап­хуэдэуи сэбэп хуэхъунущ экономикэр нэхъ псынщIэу зэтеувэжыным. Къимы­дэкIэ, цIыхухэм я гукъыдэжыр къэ­зы­Iэтыну Iуэхухэм ящыщщ социальнэ Iэ­натIэм зегъэужьынри», - къыхэгъэщащ полномочнэ лIыкIуэм.
Абы зэрыжиIамкIэ, округым хыхьэ дэтхэнэ щIыналъэми иджыпсту апхуэ-дэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI икIи абы ­икъукIэ сэбэпышхуэ хуохъу лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэр. АбыкIэ щIэгъэ­къуэн хъарзынэ мэхъу «Сбербанк»-м и проектхэу ягъэзащIэхэмрэ щIэуэ къы­халъхьэхэмри.
«Пандемием къиша гугъуехьхэр къы­зэнэкIа щыхъунур дызэкъуэту дызэ­дэ­лажьэмэщ икIи пIалъэ кIэщIым къриу­быдэу экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ зегъэужьыным дызэрыхуэ­кIуэ­жыну Iэмалу ар зэрыщытым шэч къы­­тесхьэркъым», - къыхигъэбе­джылыкIащ Чайкэ Юрий.
«Сбербанк»-м и Президент, Правленэм и УнафэщI Греф Герман къыщып-салъэм Чайкэ Юрий фIыщIэ хуищIащ коронавирусым къыдэкIуа гугъуехьхэр къызэнэкIын и лъэныкъуэкIэ банкымрэ КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэхэмрэ жы­джэру зэдэлэжьэным сэбэп зэрыхуэ­хъум папщIэ. Апхуэдэуи Греф Герман къыхигъэщхьэхукIащ экономикэм и IэнатIэхэм бжыгъэр зи лъабжьэ сервисхэм епха проектышхуэхэр щыгъэзэ­щIыным банкыр зэрыхуэIэзэр.
Банкым КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэ­хэм къахуигъэлъэгъуащ я щIыналъэхэр бжыгъэр зи лъабжьэ лэжьэкIэм хуэгъэкIуэным ехьэлIа проектыщIэхэр.
ЗэIущIэм апхуэдэу щытепсэлъыхьащ пандемием и лъэхъэнэм хьэрычэт Iэ­натIэмрэ цIыхухэмрэ защIэгъэкъуэ-нымкIэ, «Ахъшэ щызэIэпамых респуб­ликэхэр» проектым зегъэужьынымкIэ Iэмалхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Iэмалхэр школхэм къыщыгъэсэбэпыным, цIыху акъыл хэмыхьэу лэжьыгъэр зэтегъэпсыхьыным  хьэрычэт IэнатIэмрэ властым и органхэмрэ къагъэсэбэ­пы­нымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.