КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэтынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэм

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэ­тынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэр.

Абы хэтащ УФ-м и Прокурор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Кикоть Андрей, Урысейм и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Бачурин Сергей, Урысейм и ФСБ-м КИФЩI-м щиIэ органхэм я унафэщIхэм я Советым и тхьэмадэ - ФСБ-м и Управленэу Ставрополь щIыналъэм щыIэм и унафэщI Кменный Сергей, Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэ и дзэхэм я командующэ Гетманов Игорь, Урысейм и «Росфинмониторинг» къулыкъущIапIэм и щIыналъэ­зэхуаку управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Iэтащхьэ Волобуев Андрей.
Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ лъэпкъ, федеральнэ проектхэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъэхэм зэрыщагъэзащIэр къэпщыта зэрыхъум, абы кIэлъыплъыным хуэгъэза лэжьыгъэр зэрекIуэкIым. Хабзэр къызэпаудауэ, абы Iулъхьэм теухуахэри хэту, къыщIагъэщахэр зэрызэхагъэкIым кърикIуахэм хэп­лъащ. Округым хыхьэ субъектхэм видеоконференц мардэм тету я гугъу ящIащ я щIыналъэхэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.