«Урысей гвардием» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм къулыкъу щызыщIэ офицерым къэрал дамыгъэ къыхуагъэфащэ

И къулыкъур щрихьэкIым къигъэлъэгъуа хахуагъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ папщIэ «Iуащхьэмахуэ» СОБР-м и оперуполномоченнэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь Б. Нурмухьэмэд къыхуа­гъэ­фэщащ «Хэкум и пащ­хьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр. Дамыгъэ лъапIэр офицерым иритыжащ «Урысей гвардием» и управленэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI Васильев Сергей.
«ФIы дыдэу къулыкъу зэрыпщIэм щхьэкIэ фIыщIэ пхузощI. Хэкум ифI зы­хэлъхэм ухуэлажьэу адэ­кIи уи къалэнхэр хьэлэлу зэ­рыбгъэзэщIэнум шэч къытесхьэркъым», - жиIащ полицэм и полковник Ва­сильев Сергей.
ЩIыналъэ къудамэм и унафэщIыр офицерым ехъуэ­хъуащ узыншагъэ ­иIэну, зэIузэпэщу, мамыру псэу­ну.

«Урысей гвардием» и Управленэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 09:03

КЪЭЗАН КАРАТЭМКIЭ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэзан къалэм и «АкБарс» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кубок АкБарс»-р каратэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 08:21

ДОТТУЕВ АХЪМЭТ ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ

Боксер цIэрыIуэу щыта, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр къыщызыхьа Доттуев Ахъмэт и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Тырныауз къалэм щекIуэкIащ.

22.04.2024 - 16:54

ЗЭХУЭСЫШХУЭМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Экономикэ