Къаты мадарланы жумушатыргъа энтта онгла ачылгъандыла

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну  мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпидемиология болумну юсюнден билдириулеге тынгылагъанды.
Бек алгъа Роспотребнадзорну регион управлениясыны башчысы Жираслан Пагов сёлешгенди. Ол билдиргеннге кёре, 30 июньнга COVID-19 ауруугъа жукъгъанланы саны  5010-нга жетгенди, андан 3386 адам сау болуп чыкъгъанды, 53-сю ауушханды. Госпитальлада  1282 саусуз жатады, 1688 адам амбулатор халда багъылады. Инфекция башланнганлы тестледен 89 мингден аслам адам ётгенди, 16 мингнге да КТ-тинтиуле бардырылгъандыла.
Докладчы айтханнга кёре, бюгюнлюкде республикада эпидемиология болум игилене барады. Аны себепли кийирилген къаты мадарланы жумушатыуну экинчи кезиуюне кёчерге боллукъду.
КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коронавирусдан ауругъанлагъа багъар ючюн республиканы жети медицина учреждениясында 1583 ундурукъ бёлюннгенин, аладан 791-не кислород бла жалчытхан аппаратла салыннганларын билдиргенди. Андан сора да,ёпкеле солурча этген 76 аппарат хайырланыргъа берилгенди, кёчюрюлюучю УЗИ аппаратладан да 4-сю къошулгъанды. Дагъыда 8 ИВЛ-ни бла 80 мониторну келирлерин сакълайдыла.
Госпитальлада бек къоркъуулу инфекцияладан ауругъанланы  саны, министр белгилегенича, 15,2 процентге, бек къыйын саусузланы саны да 4,7 процентге  азайгъандыла.
Юйлеринде багъылгъан саусузлагъа да, республиканы башчыларыны оноулары бла, къырал медицина учрежденияланы юслери бла дарманла бериледиле. Биринчи медицина-санитар болушлукъ этгенле да керекли препаратла бла жалчытылынадыла. Бюгюнде  852 саусуз керекли дарманла алгъанды. Жангы амбулатор саусузланы юслеринден шартла КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуна кюн сайын тюшгенлей турадыла.
-Санитар-эпидемиология служба бла Саулукъ сакълау министерство, керти окъуна, бек уллу иш тындыргъандыла,-дегенди Казбек Коков. – Бу вирус жукъгъанланы саны бек уллугъа кетмегени, сау болгъанланы да кёпден-кёп бола баргъанлары битеу тийишли ведомствола бла организацияла ишлерин келишиулюкде, къуралыулу бардырылгъанларына шагъатлыкъ этедиле, бюгюнлюкде кезиулю жумушатыу мадарла этерге да онг бергендиле.
Айхай да, медицина персоналгъа бек уллу ауурлукъ жетгени баямды. Алагъа аны ючюн уллу ыспас этерчады. Мындан ары да, ма алай, биригип ишлеу  хайырлы боллугъуна, кёп да бармай чеклени кетериуню башха кезиулерине кёчерге онг чыгъарыгъына ишексизме.
Алайды да, КъМР-ни Башчысыны бу кюнледе чыгъарылгъан Указына кёре, 1 июльдан МФЦ ишлеп башлайды, жай кафеле, башлары жабылмагъан рынокла бла ярмаркала, зоопаркла да ачыладыла. Аш-азыкъ  болмагъан товарла сатхан тюкенлени  бир бирлери (жерлери 800 квадрат метрге дери жетген) ишлеп башларыкъдыла. Аны бла бирге бир жолгъа тюкеннге кёп адам кирмезча этерге, санитар мардаланы сакъларгъа керек боллукъду.
КъМР-ни Правительствосу Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясы бла бирге жууукъ заманлада республиканы курорт тийрелеринде орналгъан къонакъ юйлеге салыннган чеклени кетериуню онгларына къарарыкъды.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.