«Манга, участканы ишчисине да ауруу жугъарыкъды деп къоркъуу чыкъмады»

Тамбла РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюуню баш эм ахыргъы кюню боллукъду. Къыралны инсанлары баш законнга тюзетиулеге ыразы болгъанларын бла къалгъанларын ыйыкъны ичинде да билдирирге боллукъ эдиле. Эпидемиология болумну эсге алып, адамла бир бирлери бла не къадар аз тюбер ючюн бу жол айырыуланы ыйыкъны ичинде бардырыргъа (25 июньдан 2 июльгъа дери кезиуде) эркин этилгенди.
Россейни Ара айырыу комиссиясы белгили этген шартлагъа кёре уа, юч кюнню ичинде (25-27 июньда) айырыу эркинликлери болгъанланы 28,4 проценти сайлауларын этгендиле. 27 июньда   кеслерини инсанлыкъ борчларын алгъадан 30,9 миллион адам толтургъандыла.
Къабарты-Малкъарда битеу 355 айырыу участка  25 июньда эрттенликде 8 сагъатда ишлеп башлагъандыла. Россейни ЦИК-ини официальный сайтында хар кюн да къол кётюрюуге къаллай бир адам къатышханыны юсюнден тарихле басмаланадыла. Анда 28 июньда  КъМР-де кеслерини айырыу эркинлери бла 255,8 минг адам хайырланнганы белгили этилгенди.
Шимал-Кавказны республикаларында уа 25-28 июньда  битеу да бирге 2,7 миллион адам къол кётюргендиле.
Мен да кесими инсанлыкъ борчуму ыйых кюн 110-чу номерли айырыу участкада толтургъанма. Пресс-конференциялада айырыуланы кезиуюнде эпидемиология излемле сакъланыллыкъдыла деп, кёп кере айтхандыла. Керти да мекямгъа кире-кирмез манга участканы келечиси тюбегенди. Аны юсюнде - медицина халаты, бет эм къол къаплары,  бетин жапхан экран.
Ол узакъдан  териге тиймеген градусник бла температурамы ёнчелейди, ызы бла къолларыма, ол угъай, юсюме да дезинфектор затла къуяды. Алайда манга бир артмакъчыкъ да бередиле. Аны суратда кёресиз. Аны ичинде бет эм къол капла, салфетка, къалам да бардыла. Кертисин айтханда, адамны къоркъуусузлугъун жалчытхан быллай затла участкада жетер тенгли болгъанларына тюшюннгенме. Аланы да суратха алып, сизге кёргюзтюрге сюеме.  
Айырыу участканы ичине къалай кирирге, къалайда тохтаргъа керек болгъаны да энчи ызлыкъла тартылып билдириледиле. Келгенлени эсепге алгъаннга узакъдан паспортуму кёргюзтеме, тизмеге уа къол манга берилген къалам бла салама. Ма алай бла манга, участканы ишчисине да ауруу жугъарыкъды деп къоркъуу чыкъмады.
Бюллетеньни алып, РФ-ни Конституциясына тюзетиулеге кесими оюмуму билдиргенме. Хау, къыралны Баш законуна кийирилген статьялагъа кёз къарам тюрлю-тюрлюдю. Алагъа ыразы болгъанла, бюсюремегенле да бардыла.  Социал жумушла тамамланыллыкъларын сюйгенле, тюзетиулени тюзге санагъанла, ала бла бирге уа властьны  сёгюп, аманлап тургъанла да юйден чыгъып, жууукъдагъы участкагъа барып, кеслерини оюмун ачыкъ этерге эркиндиле. Ол угъай, быйыл айырыу участканы келечисин юйге чакъырырча мадарла да къуралгъандыла.  Да сора, аланы хайырланып, инсанлыкъ борчну толтурургъа,   сайлау этерге нек жарамайды?

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: