Iэ зыIэтахэм я процент 85-р арэзыуэ къыщIокI

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщапщы­тэжащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ятеу­хуауэ мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIа IэIэтым кърикIуахэр. Ар журналистхэм яжриIащ КъБР-м и ХэхакIуэ ­комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.

ЩIыналъэхэм щылэжьа гупхэм ягъэ­хьэзырыжа протоколхэм япкъ иткIэ, республикэм и ХэхакIуэ комиссэм игъэбелджылащ Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыху 424147-м Iэ зэрыщаIэтар, ар хэхыныгъэм хэтыну хуитхэм я процент 78,31-рэ мэхъу.
Урысей Федерацэм и Хабзэ нэхъыщхьэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэмкIэ арэзыуэ къыщIэкIащ цIыху 362739-рэ, ар Iэ зыIэтахэм я процент 85,52-рэ мэхъу. Зэры­мыарэзыр къэзыгъэлъэгъуахэм я бжыгъэр 53795-рэ ирикъуащ (процент 12,68-рэ).
Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуауэ урысейпсо IэIэтыр республикэм тэмэму щекIуэкIауэ къыща­лъытащ. КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм IэIэтым кърикIуахэм теухуауэ игъэхьэзы­-ра тхылъхэр УФ-м и ХэхакIуэ комиссэ ­нэхъыщхьэм иригъэхьыну унафэ къащ-   тащ.

 

Дохъушокъуэ Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 09:03

КЪЭЗАН КАРАТЭМКIЭ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэзан къалэм и «АкБарс» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кубок АкБарс»-р каратэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 08:21

ДОТТУЕВ АХЪМЭТ ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ

Боксер цIэрыIуэу щыта, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр къыщызыхьа Доттуев Ахъмэт и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Тырныауз къалэм щекIуэкIащ.

22.04.2024 - 16:54

ЗЭХУЭСЫШХУЭМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Экономикэ