Баш борч – багъыу учреждениялада ундурукъла, врачла да жетерча этиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Юрий Чайка СКФО-ну субъектлерини башчылары бла саулукъ сакълау системаны хазырлыгъы, жангы коронавирус инфекциягъа къажау кюрешде регионла этген мадарланы бирге тийишдириу не халда болгъанына къарагъанды.
Кенгешге дагъыда КъМР-де баш федерал инспектор Тимур Макоев бла КъМР-де ич ишлени министри Василий Павлов къатышхандыла. Ушакъны кезиуюнде бюгюнлюкде хал къыйынлай къалгъаны, игиленирге да ушамагъаны чертилгенди. 22 апрельге Шимал-Кавказ федерал округда  COVID-19 жукъгъанла 2018 боладыла. Бир кюннге 217 саусуз къошулгъанды. Больницалада жатханладан 93 адам къыйын халдады. Орталыкъ халда болгъанла да 475 боладыла.
Регионланы башчыларына айланып, полпред къысха заманны ичинде кёп зат этерге тюшерик болур, дегенди. Баш ишледен бири – энчи стационарлада бла поликлиникалада ундурукъла  жетиширча  этиудю. Эпидемиология хал осалланнганы бла байламлы округну субъектлеринде хазыр ундурукъланы резерви къуралыргъа, саусузланы энчи стационарлагъа бла поликлиникалагъа жетдириуню маршрутлары, терк медицина болушлукъ берген бригадала да   белгиленирге керекдиле.
Вирус жукъгъан саусузлагъа багъарыкъ медицина организацияланы тийишли врачла, орта эмда гитче медицина персонал бла жалчытыу магъаналы борчладан бириди. «Специалистлени резервин къураргъа, аланы къошакъ халда юйретирге, ол санда ИВЛ аппаратла бла ишлерге юйретирге, керек боллукъду. Саусузланы саны кёп кереге ёсерге боллугъун кесигиз да ангылай болурсуз,  бек уллу ауурлукъ, аурургъа къоркъуу да врачлагъа жетеди», - дегенди Юрий Чайка.
Ол, дармансыз багъыу амал болмагъанын эсгертип: «Къурала тургъан запасла не къыйын болумда да  жетерча болургъа керекдиле. Вирусдан къоруулагъан керекле бла да жалчытыуну тийишли мадарларын этеригизни тилейме»,- деп къошханды полпред.
Субъектледе халны юсюнден аланы башчылары билдиргендиле. Ала коронавирусну жолун кесиу жаны бла не мадарла этилгенлерин да айтхандыла.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.