Сабанчылагъа – аслам трактор

Къабарты-Малкъарны эл мюлкюнде уруннганла быйыл биринчи кварталда паркларын 61 тракторгъа кёбейтгендиле. Аладан 24-сю жангыладыла, ол санда жети трактор бла мирзеу ургъан бир комбайн лизингге алыннгандыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Бюгюнлюкде республиканы агропромышленный комплексинде 4019 трактор, 543 комбайн, 1153 сабан агъач, 39 мал аш хазырлагъан, 110 чалгъан, 879 урлукъ салгъан техника эм 1066 культиватор бардыла.
Анга кёре, орта эсеп бла алып айтханда, кезиулю сабан ишлени бардырыргъа техника 95 процентге жетеди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.