ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур республикэм щыгъэлъэпIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ

КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъур Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэлъэпIэ­нымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, министерствэхэм, ведомствэхэм, муниципалитетхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жы­лагъуэ, ветеран зэгухьэныгъэхэм я уна­фэщIхэр.
ЗэIущIэм щыхэплъащ юбилей гуфIэ­гъуэр къызэгъэпэщыным, ветеранхэм ядэ­Iэ­пыкъуным пыщIа Iуэхухэм. Республикэм и унафэщIым къызэхуэсахэм хэхауэ гу лъа­ригъэтащ зауэлIхэм я кхъащхьэхэр, фэ­еплъхэр, обелискхэр зыхуей хуэгъэзэным. Абы жиIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымкIэ лэ­жьыгъэхэр нагъэблагъэу зэрыхуежьар, ауэ къэнэжа Iуэхухэм еужьэрэкIын зэрыхуейр.
Къэпсэлъахэм къыхагъэщхьэхукIащ тхы­дэм и пэжыр щIэзыуфэну хущIэкъухэм ткIийуэ зэрапэщIэтыпхъэр. «Ди ветеранхэм шэч къыщIытрахьэн щыIэкъым ТекIуэ­ныгъэм иригушхуэу щIэблэр зэрыдгъэсэнум, лIыхъужьыгъэ иныр тхыдэм къызэ­ры­хэнэнум, нацизмэр зэтекъутэнымкIэ ди ­Хэкум Iуэху нэхъыщхьэр зэрызэфIигъэкIар зэи зэрытщымыгъупщэнум», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.