Школ-интернатым я нэIэ тетщ.

Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ и управленэм и лэжьакIуэхэр щыIащ школ-интернатым и гъэсэнхэм я деж.
«ЛIыгъэм и тхьэмахуэ» хэкупсэ Iуэхум къриубыдэу Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ УМВД-м унафэщIхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр, Налшык къалэм ОВД-мрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я Ветеранхэм и советым хэтхэу Шыдыгъу Олегрэ Солин Игоррэ ящIыгъуу щыIащ я нэIэ зытет Налшык къалэ дэт школ-интернат №1-м. Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэм тыгъэ хуащIащ канцеляр, сабий творчествэмкIэ хьэпшыпхэр.
Шыдыгъу Олегрэ Солин  Игоррэ ныбжьыщIэхэр къыхураджащ нэхъыщIэхэм сыт щыгъуи щапхъэ яхуэхъуну, чэнджэщ иратащ спортым дихьэхыну, гъащIэ узыншэ ирахьэкIыну, щIалэхэм Урысей армэм къулыкъу щащIэну, Хэкур яхъумэу загъэсэну.
Iуэхум пащащ махуэшхуэ программэкIэ. Школ-интернат №1-м и еджакIуэхэр къэфащ, уэрэдхэр жаIащ, усэхэм къеджащ. ХьэщIэхэм папщIэ хэкупсэу уэрэд игъэзэщIащ телевиденэм и лэжьакIуэ, журналист Аттаев Азнор.
ЗэIущIэм и кIэухыу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ.

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.
Поделиться: