Къабарты-Малкъарны Башчысы Россейни халкъ артисткасы Валерия эмда аны баш иеси, продюсер Иосиф Пригожин бла тюбешгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Россейни халкъ артисткасы Валерия эмда аны баш иеси, продюсер Иосиф Пригожин бла тюбешгенди. Ала Нальчикге  КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне аталгъан уллу концерт программагъа къатышыргъа келгендиле.
Республиканы оноучусу Россейни регионларыны араларында  культура байламлыкъланы  айнытыугъа энчи уллу къыйыны ючюн жырчыгъа ыразылыгъын билдиргенди. «Сизни Къабарты-Малкъарда кёргенибиз къууанчлыды. Мында сизни не заманда да сакълайдыла, чыгъармачылыгъыгъызны да сюедиле», - деп чертгенди Юрий Коков.
Валерия республиканы таматасы аны ишине бийик багъа бергени ючюн ыспас этгенди эмда баш иеси бла бирге Къабарты-Малкъаргъа энтта да келирге хазырлыгъын билдиргенди.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.