КъМР-ни Къыраллыгъыны байрамыны аллында Нальчикде бир ненча социал эм инфраструктура магъаналы объект хайырланыргъа берилгенди. Аланы къууанчлы халда ачылыууна КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

Биринчи категориялы магистраль
Эрттенликде Калюжный эм Головко орамла бирге къошулгъан жерде адамла, техника  бютюнда кёп эдиле. Былайда, жангыртыу жумушладан сора, шёндюгю излемлеге келишген жол ачылгъанды.
Кертисин айтханда, Калюжный орамны тапландырыргъа кереклисини юсюнден кёп кере айтылгъанды.  Жолда асфальт бузулуп, жауунладан сора уа суу жыйылып адамлагъа кёп жылланы къыйналыргъа тюшгенди. Энди уа былайда биринчи категориялы магистраль ишленнгенди. Тёрт полосалы жолну узунлугъуна чыракъла салыннгандыла, жауунладан сора суу терк кетерча энчи жерле, парковкала къуралгъандыла, битеу коммуникацияла, инженер сетьле да алышыннгандыла.
Юрий Александрович жыйылгъанланы байрамла  эмда бу магъаналы иш бла алгъышлай, нальчикчилени эм шахарны къонакъларын кёп заманны жарсытхан кемчиликни  къысха заманны ичинде кетерирге къолдан келгенин иги шартха санагъанды.  «Адамла Калюжный орамны жангыртылыуун жылла бла сакълагъандыла. Болсада барыбыз да бирге болуп, аны тамамлаялгъанбыз.
РФ-ни Президенти Владимир Путин къыралда халкъны жашауун, къолайлыгъын игилендириу баш борчладан бири болгъанын чертгенди. Бу проект а аны толтурууну жолунда биринчи атламды дерге боллукъду»,-дегенди ол.
Юрий Александрович жолну ишлетиуге къошулгъан  битеу службалагъа, ол санда электросетьлени, водоканалны келечилерине, жол мюлкледе уруннганлагъа, проектни хазырлагъанлагъа да, ыразылыгъын айтханды. «Барыгъыз да бу ишге жюрегигиз бла къайгъыргъаныгъыз кёрюнюп турады. Бу проект а республика кеси бойнуна алгъан борчланы бет жарыкълы толтуралгъаныны юлгюсюдю. Калюжный тапландырылгъаны бла Нальчикни ара орамларын машиналадан эркинирек этерге онг  болгъанды»,-деп къошханды ол.
 Ызы бла жолну улоугъа ачхандыла. Жангы магистральда биринчи ётерге эркинликни уа аны ишлетген техникагъа берилгенди.   Ауур машиналаны ызларындан жаш картингистле, ретро-автомобиль клубну келечилери, байкерле, автоспорт бла кюрешгенле, пассажир транспорт да баргъандыла.
Жолну халын а Юрий Коков эмда былайгъа келген къонакъла кеслери да сынагъандыла. Аланы арасында уа Парламентни спикери Татьяна Егорова, белгили тренер Валерий Газзаев, Къырал Думаны, КъМР-ни Парламентини депутатлары, министрле да бар эдиле. Ала «1438» автопредприятияны «Победа» атлы автобусунда Калюжный орам бла баргъандыла.
Кавказда -
жангы медицина технологияла
Кюнню ортасында уа энтта бир социальный магъаналы объект хайырланыргъа берилгенди – Нальчикни 1-чи номерли клиника больницасында Диализ ара бюйреклери ауругъанлагъа эшиклерин ачханды. Аны «BiBraun» немесли компания ишлетгенди.
Аны РФ-де  бёлюмюню медицина жаны бла директору Валерий Шило, къууанчлы жыйылыуну ача,  Россейде компанияны энди 57 арасы болгъанын билдиргенди. Ол бюйреклени аурууу арт кезиуде артыкъда жайылгъанына да жарсыгъанды. «Диализ аллай саусузланы аягъы юсюне салгъан жангыз мадарды. Бизни учреждения уа шёндюгю оборудование бла жалчытылыныпды, анга кёп функциялы нефрология ара деп шарт  айтыргъа жарарыкъды. Мында диализден сора да белгили профессорла консультация болушлукъ берликдиле»,-дегенди эмда  арада багъыу хакъсыз боллугъун, ахчаны Борчлу халда медицина страхованияны фонду тёлеригин  билдиргенди.
Больницаны арбазында жыйылгъан медиклени, жамауатны Юрий Коков да алгъышлагъанды. Ол къууанчлы ишлеге белгили врач академик Ренат Акчурин, РФ-ни саулукъ сакълау министерствосуну департаментини башчысы Елена Бабайкина, РФ-ни ФОМС-уну  башчысыны орунбасары Елена Сучкова да къатышханларын айтханды.
Республиканы оноучусу Диализ ара республикагъа керти да магъаналы  болгъанын, шёндю къанларын  ариуларгъа 350-ге жууукъ адам жюрюгенин, энтта 600  саусузгъа да къысха кезиуде быллай болушлукъ керек боллугъун  чертгенди. Ол ахыр эки жылны ичинде КъМР-де быллай тёрт ара ачылгъанын айтып, алай бла  ауругъанланы излемлери толусунлай жалчытылыннганын белгилегенди.

- Бу проект къырал-энчи  иели партнёрлукъну юлгюсюдю. Халкъыбызны саулугъун сакълау, игилендириу жаны бла онгларыбыз уллудула. Алай мындан ары да аны ёсдюргенлей, нефрология службаны кенгертгенлей барлыкъбыз,-дегенди Юрий Александрович эмда инвесторлагъа, къурулушну бардыргъанлагъа да ыспас этгенди.
 Ренат Акчурин жыйылгъанланы бу проект бла бирге Кавказгъа жангы медицина  технологияла келгенлери бла алгъышлагъанды. Ызы бла къонакъла араны онглары бла шагъырейленнгендиле.
Хыйсапла чыгъарыу эмда игилени
атларын айтыу
Быйыл РФ-ни Борчлу халда медицина страхованиясыны фонду кесини 25-жыллыгъын белгилейди. Юбилей жылда уа ведомствону КъМР-де бёлюмю жангы мекямгъа кёчеди. Аны къууанчлы ачылыуу да КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне аталгъанды.
Фондда ишлегенлени алгъышларгъа келгенле, биринчиден, мекямны халы бла шагъырейленнгендиле. Ызы бла къууанчлы жыйылыу бардырылгъанды. Юрий Коков ФОМС-ну болушлугъу бла саулукъ сакълау системаны жангыртыргъа къолдан келгенин, адамланы саулукъларына багъыу жаны бла къырал гарантияла болгъанларын чертгенди.
- Ахыр жыллада уа ФОМС-ну КъМР-де программасын жашауда бардырыргъа ахча беш кереге кёбейтилгенди. Аны хайырындан медицина учрежденияланы ырысхы-техника базаларын игилендириу жаны бла федерал эм регион программала толтуруладыла. Былайда юлгюге  Перинатал араны келтирирге сюеме. Анда аналыкъны насыбын сынаргъа хазырланнган 180 тиширыугъа жер къуралгъанды, анда шёндюгю оборудование келтирилгенди, неонатология жаны бла бийик технологиялы болушлукъ берирге онг да барды,-дегенди Юрий Коков.
Фондда ишлегенлени Елена Сучкова бла Елена Бабайкина да алгъышлагъандыла. Жыйылыу а къууанчлы иш бла бошалгъанды. ФОМС-ну республикада  бёлюмюнде ишлегенлени уллу къаууму системаны  айныуугъа салгъан къыйынлары ючюн   республиканы эм ведомствону къырал саугъалары бла белгиленнгендиле. КъМР-ни Башчысыны указы бла фондну директоруну экономика эм финансла жаны бла орунбасары Рустам Кожаев КъМР-ни Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды. План-экономика бёлюмню башчысы  Ольга Андрианова уа «КъМР-ни саулукъ сакълаууну сыйлы ишчиси» болгъанды. Фондну башчысыны орунбасары Къулбайланы Мадина уа КъМР-ни Правительствосуну Сыйлы грамотасы бла белгиленнгенди.
ФОМС-ну директоруну буйругъу бла уа кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн бёлюмню таматасы Таппасханланы Светлана эм башхала ведомствону Сыйлы грамотасына тийишли болгъанды. «РФ-де ФОМС-ха - 25 жыл» деген сыйлы белги берилгенлени арасында уа бёлюмню таматасы Калабекланы Фатима да бар эди.

 

 

Абдуллахланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.