Бизни республикада пенсиячыланы битеу льготалары сакъланырыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков пенсия законодательствону тюрлениулери бла байламлы Россейни гражданларына Президент В.В Путинни Обращениясыны юсюнден оюмун билдиргенди. «Миллетге Обращениясында къыралыбызны таматасы къыйын, алай керекли оноуланы кючлерине кийирирге тийишлисини юсюнден тынгылы айтханды. Ол оноула  пенсия системаны финанс жаны бла кёп жыллагъа алгъа тутхучлулугъуну себебидиле. Тюз айтылгъанды, бюгюнлюкде базыныусузлукъ къыралны айныууна бла къоркъуусузлугъуна чырмау болургъа боллукъду.
Бек магъаналы башламчылыкъ тиширыуланы пенсиягъа чыгъыу жыл санларын азайтыуду. Беш неда андан кёбюрек сабийи болгъан тиширыула уа пенсиягъа бусагъатдача чыгъарыкъдыла, элли жылларында.  Аны бла бирге пенсиягъа чыгъыуну жыл санын кётюрюу жашаугъа аз-аздан кийирилликди.
Бизни жаныбыздан ЖКХ жумушланы тёлеу, капитальный ремонт,  дарманланы сатып алыу эм башха жумушла бла байламлы регион льготала сакъланырыкъдыла.  Тийишли эсгертиулеге Къабарты-Малкъарны Парламентинде 2018 жылны 27 сентябринде къараллыкъды».

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.