«Къыйын, алай жууаплы эмда сыйлы къуллукъну бет жарыкълы бардыргъаныгъыз ючюн сау болугъуз!»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къутхарыучу службалада ишлегенлени бла ветеранланы, РФ-ни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясыны бёлюмлеринде къуллукъ этгенлени барысын да Россейни Къутхарыучусуну кюню бла алгъышлагъанды.
«Адамланы жашауларын  къутхарыу – ол фахмуду, къыйын, алай жууаплы эмда сыйлы ишди. Батырлыкъны, кесин аямауну, уллу тёзюмлюкню, терк окъуна тюз амал таба билиуню излеген усталыкъды. Къутхарыучула, къыйын болумну юсюнден эшитгенлей, кече-кюн демей, жашауларына къоркъуу тюшгенине да къарамай, болушлукъгъа биринчи болуп жетедиле.
Къутхарыучу службалада ишлегенлени бла ветеранланы, РФ-ни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясыны бёлюмлеринде къуллукъ этгенлени барысын да профессионал байрамлары бла жюрегимден къызыу  алгъышлайма! Бу огъурлу ишге жашауларын жоралагъанланы барысына да жюрегими теренинден ыспас этеме. Къыйын къуллукъну бет жарыкълы бардыргъаныгъыз, сайлагъан усталыгъыгъызгъа кертичилей къалгъаныгъыз ючюн сау болугъуз. Сизге кийик саулукъ, ишигизде жетишимле, жашауугъузда жюрек ырахатлыкъ тежейме!»,-деп айтылады регионну оноучусуну алгъышлау сёзюнде.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: