Иш кёллюлюклери, профессионал усталыкълары бла махтау тапхандыла

Жангы жылны байрамыны аллында республиканы жашаууну битеу сфераларында, экономикада жетишимле кёргюзтген, жамауат ишге тири къатышхан инсанланы белгилеу ахшы тёреге айланнганды. Аллай къууанчлы жыйылыу КъМР-ни Парламентинде да болгъанды. Республиканы законла чыгъарыучу органыны Сыйлы грамотасына бу жол 40 адам тийишли кёрюлгенди. Аланы араларында устазла, врачла, предпринимательле, культурада, экономикада, социал сферада ишлегенле,  къырал къуллукъчула, спортчула, тренерле да бардыла.
Парламентни спикери Татьяна Егорова ала барысы да  усталыкъларында сынамлы, билимли, жетишимли болгъанларын айырып айтханды. Жангы жыл жууукълаша келгенин, ол а   эсепле чыгъарылгъан, жетишимлилеге сый-намыс берилген кезиу болгъанын эсгертип: «Сизни жашау жолугъуз усталыгъын сюйген, анга битеу билимин, къарыуун берген адам не уллу жетишимле да болдурлугъуна шагъатлыкъ этеди. Иш кёллюлюгюзню, профессионал сынауугъузну хайырындан республика айныуну жолундады, келир заманнга  ышаннгылы къараргъа эркинбиз», - дегенди.
Ызы бла саугъалау башланнганды. Парламентни Сыйлы грамотасына тийишли болгъанланы арасында КъМР-ни финансла министрини къуллугъун толтургъан Елена Лисун, РФ-ни ФСИН-ини республикада Управлениясыны бёлюмюню башчысы Аппайланы Муслим да бар эдиле. РФ-ни налог  службасыны республикада Управлениясыны келечилерини уллу къаууму да саугъаланнгандыла,  ол санда банкрот иш жаны бла бёлюмню баш къырал инспектору Бёзюланы Тахир, «РусГидро» компанияны республикада бёлюмюню келечиси Глашланы Солтан да.   
Саулукъ сакълауда ишлегенлени уллу къаууму да белгиленнгенди. Ол санда медицина-консультатив араны консультацияла бёлюмюню башчысы, врач-кардиолог Залийханланы Эльвира, Огъары Малкъарны участка больницасыны врачы Чаналаны Аслижан. Тырныауузну 6-чы номерли школуну баш бухгалтери Дандараланы Налжан бла Черек районда Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау араны юйюр политика жаны бла секторуну башчысы Тогъузаланы Анжелика да билим бериуню айнытыугъа салгъан къыйынлары ючюн саугъаланнгандыла.
Республиканы законла чыгъарыучу органы журналистлени ишлерин да белгилегенди. «Нюр» журналны баш редактору Сабанчыланы Арипа Сыйлы грамотагъа тийишли кёрюлгенлени арасындады.   
«РусГидрону» урунууну сакълау эм производство контроль жаны бла бёлюмюню инженери Эристауланы Маратны отлукъ-энергетика комплексни айнытыугъа салгъан къыйыны белгиленип, анга  Парламентни спикерини ыспас къагъыты берилгенди.  
Ахырында Татьяна Борисовна саугъаланнганланы энтта бир кере алгъышлагъанды. Тюбешиу бирге суратха тюшюу бла бошалгъанды.  

 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: