Джатэжьей Асанэ дыщэр къехь.

Ди къэралым и щыхьэр Москва иджыблагъэ щекIуэкIащ «WORLD RAW PAWERLIFTING» (WRPF) чемпионатыр. Абы хэтащ УФ-м и щIыналъэ 76-м, хамэ къэрал 40-м ящыщ атлет нэхъ лъэщхэр. Зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ лъагэ щызыIэрызыгъэхьахэм ящыщщ КъБКъУ-м и студенткэ Джатэжьей Асанэ. Ар «Становая тяга» зэпеуэ лIэужьыгъуэм щытекIуащ икIи дыщэ медалыр къыхуагъэфэщащ.
«Сокольники» щыIэ Конгресс-гъэлъэгъуапIэ центрым къыщызэрагъэпэща а зэхьэзэхуэ иным спортсмен мини 3-м щIигъу хэтащ. «Урысейм пауэрлифтингымкIэ и зэгухьэныгъэм», WRPF-м я федерацэхэм къыхалъхьа жэрдэмым ипкъ иткIэ зэхашащ зэпеуэр. Абы зыкърагъэхьэлIат Урысейм, Австралием, Бельгием, Инджылызым, Израилым, Испанием, США-м, Тыркум, Финляндием, нэгъуэщI къэрал куэдми къикIа спортсменхэм. Абыхэм яхэтащ бзылъхугъэ 200-м нэс. КъБКъУ-м ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурэ-спорт егъэджэныгъэхэмкIэ и институтым и «Физическэ щэнхабзэ» къудамэм и 1-нэ курсым щеджэ Джатэжьей Асанэ цIыкIум зэфIэкI лъагэ къыкъуэкIащ.
-ЗыIэрызгъэхьа ехъулIэныгъэм хуабжьу сыщогуфIыкI, арщхьэкIэ абдеж сыкъыщыувыIэну си мурадкъым, - жеIэ Асанэ. - СпортымкIэ дунейпсо классым и мастерым и Iэзагъым сынэсыну си гугъэщ.
Асанэ и тренер Гъубж БетIал зэрыжиIэмкIэ, пщащэм зэфIэкIышхуэ бгъэдэлъщ, абы ехъулIэныгъэ иIэу зыкъыщегъэлъэгъуэф къарур зи лъабжьэ спорт лIэужьыгъуэхэм. Мас-рестлингымкIэ спортым и мастерым и кандидат, пауэрлифтингымкIэ спортым и мастер Джатэжьейр и зэфIэкI щригъэплъыжыну и мурадщ сумомкIэ зэхьэзэхуэхэми. Апхуэдэурэ екIуэкIмэ, Асанэ етIанэгъэ Урысей чемпионатми хэтынущ.
ЗэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ хъыджэбзым дохъуэхъу и мурадхэр къехъулIэну, и цIэр фIыкIэ жыжьэ Iуну.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.