Педагогланы профессионал хазырлыкъларын - бюгюннгю сурауланы даражасына

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде районлада, Нальчикде да педагог форумла бошалгъанларындан сора устазла республикалы август кенгешлерине жыйылыучудула. Тюнене ол «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъанды.
Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, Парламентни вице-спикери Жанатайланы Салим, Жарыкъларындырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону жамауат советини председатели Хаути Сохроков, «Просвещение» китап басманы вице-президенти Надежда Колесникова, депутатла, ведомстволу министрле, билим бериу управленияланы, вузланы, школланы,  сабий садланы башчылары, педагогла эм башхала къатышхандыла.
Арт кезиуде устазланы форумларыны аллында секциялада жыйылыула бардырыу тёреге айланнганды. Бу жол да аны энчи къуралгъанын белгилерчады. Тюненеге конференциягъа къатышханла кеслерини ишлерин аллай бёлюмледе  башлагъандыла. Педагогла, бир ненча майданнга юлешинип, кадрланы, школгъа дери эм къошакъ билим бериуню, окъутуугъа жангычылыкъла кийириуню, устазланы аттестациялауну, качествону кётюрюуню, дерсликлени игилендириуню эм башха затланы юслеринден да айтхандыла.
Секциялада ишлерин тынгылы тамамлап, кенгешни пленар жыйылыууна келгенлеринде уа аланы алларында Мухамед Мартынович сёлешгенди. Ол Республиканы Башчысы Юрий Коковну педагогланы август кенгешлерини ачылыуу эм жангы окъуу жылны башланыуу бла да байламлы алгъышлауун эшитдиргенди.
Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков да сёзюню аллында ол алгъышлаулагъа къошулгъанды. Ызы бла РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосу жарашдыргъан «Билим бериуню айнытыу» деген миллет проектни жашауда бардыра, къаллай борчланы тамамларгъа тийишлисин ангылатханды.
Эсгерте кетейик, сагъынылгъан проектни кесини  структурасы да тогъуз уллу федерал проектден къуралады – «Шёндюгюлю школ», «Хар сабийни да жетишими», «Жаш профессионалла», «Социал тирилик», «Бусагъатдагъы ата-анала», «Хар кимге да жангы онгла», «Келир заманны устазы» эм башхала. Докладчы, аланы хар биринде энчи тохтап, 2024 жылгъа дери не этилирге кереклисини юсюнден айтханды.
Сёз ючюн, «Шёндюгюлю школ» битеулю билим берген учрежденияланы къурулушун неда реконструкциясын бардырыугъа, аны бла бирге уа мектепледе окъутууну бир сменнге тюшюрюуге, программаланы, методикаланы жангыртыугъа бурулупду. Келе тургъан окъуу жылда отуз школда жашла бла къызла (19652 адам) экинчи сменнге жюрюрюкдюле.
Кесини сёзюнде министр быйыл Ташлы-Талада (96 жер) мектеп ишленип башланнганын, Нарткъалада жангы школ битдириле тургъанын (825 жер), Нальчикде да уллу окъуу учрежденияны (1224 жер) мурдору салыннганын да айтханды.
Арт кезиуде республикада жаш тёлюге къошакъ билим бериуге энчи эс бурулады. Аны бла байламлы сабий технопарк «Кванториум»  ачылгъанды. Мындан арысында дагъыда он мингден аслам жер къураргъа белгиленеди.  Ол а регионда  окъуучуланы 80 процентине жаратхан кружокларына жюрюрге онг берликди.
Къабарты-Малкъар билим бериуню модернизациялауну федерал комплекс проектине къатышханы окъуу процессни амалларын кёбейтиуге себеплик этгенди. Сёз ючюн, школлада Интернет барды, компьютер парк да жангыртылгъанды. Билим бериуню даражасын кётюрюу муратда сабийлени цифралы окъутууну «IT-клуб» аралары ачыллыкъдыла, алада уа эки мингнге жууукъ адам юйренирикди.
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.

Озгъан окъуу жылда бизни республика педагогланы аттестациялауну жангы амалын хайырланнган он тогъуз регионну санына киргенди. Бу проектни жашауда бардырыу билим бериу сферада ишлегенлени профессионал хазырлыкъларыны даражаларыны бюгюннгю излемлеге келиширине танг себеплик этеригин да чертгенди Ауес Мухамедович.
Ол, андан сора да, магъаналыгъа битеулю окъутууда башчылыкъ этиуню регион моделин къурауну санагъанды. Бюгюнлюкде бир школчугъа  бёлюннген субсидия жаланда билим бериу процессни кесине (устазланы айлыкъларына, китапланы сатып алыргъа дегенча) къоратылыргъа боллугъун ангылатып, модельни жарашдырыу бла байламлы жумушха уллу кёллю болмазгъа чакъыргъанды. Бу проект профессионал бет жарыкълыкъны излеригин да билдиргенди.
Айхай да, хар сабий дерсликле бла жалчытылыныргъа тийишлиди. Библиотека фондлагъа быйыл 126 463 окъуу пособие берилгенди. Министр бу жумушха танг кесек ырысхы къоратылгъанын эсгертип, мектеплени директорларын китап фондну сакъланыууна, анга деп этилген къоранчлагъа сакъ болургъа чакъыргъанды.
КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу огъарыда сагъынылгъан китап басма бла эрттеден бери байламлыкъ жюрюте келеди. Бу жол да форумгъа аланы чакъыргъанларына Надежда Борисовна ыразылыгъын  билдиргенди. «Просвещение» онбир жылдан сора уллу жашауну жолуна чыкъгъан жашла бла къызла тюрлю-тюрлю усталыкъла  керек болмай къалгъан дунияда жашаугъа кеслерини къабыргъаларын таяндыра билирге юйретген дерсликле басмаларыгъына ышандыргъанды.
Андан сора да, устазланы алларында Хаути Хазритович, секцияланы келечилери, бирсиле да сёлешгендиле. Ала педагогланы усталыкълары качестволу окъутууну мурдору болгъанын чертгендиле. Устазланы даражаларыны, билимлиликлерини, окъуулулукъларыны, школгъа дери, къошакъ билим бериуню, окъуу-методика араланы къурауну, аттестациялауну (педагогланы, мектеплени, директорланы да энчи-энчи) эм кёп башха темаланы юслеринден айтхандыла. Ахырында уа кенгешни резолюциясы къабыл кёрюлгенди.

 

 

Мокъаланы Зухура. Суратланы Холаланы Марзият алгъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.