Форум уллу жамауат магъаналылыгъын эмда социал хайырлылыгъын кёргюзтгенди

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2018» деген 9-чу форуму кесини ишин бошагъанды. Аны эки сменине да битеу да эки минг адам къатышханды. Эки ыйыкъны   ичинде  билим бериу  программагъа кёре 260 тренинг бардырылгъанды. Андан тышында бек магъаналы ишге  жаш  адамланы проектлерини конкурсу саналгъанды. Алагъа уа форумчуланы жарымы чакълы бири къатышханды.
Толу болмагъан шартлагъа кёре, конкурсха 711 заявка берилгенди, аладан 587-си жетишимли къорууланнганды. Коммерциялы болмагъан организацияладан да 105 проект жиберилгенди, аладан 80-ни дурус кёрюлгенди. Энди конкурс комиссия, экспертлени ахыр оюмларына таянып, хорлагъанланы - грантлагъа тийишли болгъанланы – тохташдырлыкъды. Конкурсну битеу фонду быйыл 83,8 миллион сомну тутады.
Башха жылладача, форумну атлары айтылгъан политикле, предпринимательле, жамауат къуллукъчула, белгили артистле, жазыучула, спортчула да жокълагъандыла. Августда битеу да «Машукда» аллай 30-дан артыкъ адам болгъанды.  15 августда Президент Владимир Путинни келгени  уа энчи жерни алады.
Къырал оноучудан сора да, РФ-ни Президентини Администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Сергей Кириенкону, «Единая Россияны» Генсоветини председатели Андрей Турчакны, Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарёвну, Миллетлени ишлери жаны бла федерал агентствону таматасы Игорь Бариновну, Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону башчысы Александр Бугаевни, Къырал Думаны депутатлары Ольга Тимофееваны бла Ольга Казакованы да жаш тёлю лагерьде къонакъда болууларына жамауат уллу эс бургъанды.
Актёрла эм режиссёрла Эвклид Кюрдзидисни бла Сергей Пускепалисни, теле эмда радиобериулени бардырыучу Егор Серовну  жаш адамла бла тюбешиулери да унутулмазча болгъандыла.
Форумчуланы белгили спортчула да жокълагъандыла. Аланы араларында гёжефле асламыракъ болгъандыла. Ислам Махачевха бла Саид Нурмагомедовха, аскер къол тутушуудан дунияны чемпиону Тюменланы Альбертге бла аскер самбодан дунияны чемпиону Юсуф Раисовха машукчула артыкъда жарыкъ тюбегендиле.
Жай лагерьни кезиуюнде социал жумушла да толтурулгъандыла, ол санда къан бериу акция да бардырылгъанды. Аны кезиуюнде 12 литр къан берилгенди. Форумчула дагъыда Машук тауну этеклерин кир-кипчикден ариулагъандыла. Жамауат ишлени араларында уа Москваны Кавказ клубуну жыйылыуун белгилерчады. Ол аны председатели, режиссёр Шамиль Джафаровну башчылыгъында бардырылгъанды.
Форумда магъаналы ишле дагъыда кёп  болгъандыла. Аны ючюн болур, журналистле, блогерле, социал сетьлени хайырланыучула анга  башха заманладан эсе уллу эс бургъандыла: битеу да 5 мингден артыкъ статья бла заметка, 8 мингден аслам сурат басмаланнгандыла.
 

 

«Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну пресса арасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.