Жашил къудору жарашдырылгъанды, энди нашала тузлайдыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда 23 минг тонна тахта кёгетден бла жемишден 132 миллиондан артыкъ условный банка консерва чыгъарылгъанды. Былтыр  бу кезиую бла тенглешдиргенде, ёсюм алты процентге жууукъду. Тийишли производстволада эки минг адам урунады.
Консерва  заводлада шёндю иш къазауатды. Алада жашил къудоруну жарашдырып бошагъандыла, энди уа нашала, бадыражанла, татлы чибижи эм нартюх къолгъа алыннгандыла. Бу ишни асламысын (90 процентин) «Агро-Инвест», «Овощи Юга», «Зелёная компания» эм «Консервпром» компанияла тамамлайдыла. Ала битимлени, шёндюгю технологияланы  тири хайырланып кеслери ёсдюредиле.
Бу кюнлеге КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, кёп къалмай сегиз минг тонна жашил къудору бла 11,3 минг тонна наша жарашдырылгъанды. Ол былтырдан эсе 1,6 кереге кёпдю.
«Зелёная компанияны» заводунда жети минг тонна татлы нартюхден 8,7 миллион условный банка консерва (1,4 кереге кёп) чыгъаргъандыла. «Овощи Юга» эм «Агро-Инвест» предприятиялада уа  томат паста этиу барады. Шёндюге дери ала 44 минг тонна продукция  (былтырдан эсе 1,8 кереге кёп) хазырлагъандыла. Саулай алып айтханда, мюлклени барысы да быйыл 325 миллион условный банка консерва чыгъарыр умутлудула.
 

Омарланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.