Iэзагъэ нэсым и джэлэс.

«Урысейр зэфIэкI инхэм я къэ­ралщ» президент платформэм и проектыщIэ «ХьэщIагъэм хуэ­Iэзэхэр» къэралпсо зэпеуэм хэтыну гукъыдэж зиIэхэм абы теухуа я тхылъхэр щэкIуэгъуэм и 13-м къы­щыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 20 пщIондэ «мастерагостеприимства.рф» сайтым ирагъэхь хъунущ.
Зэпеуэм щытекIуэнухэм я ущиякIуэ-гъэсакIуэу къагъэлъэгъуахэм ящыщщ «Кавказ Ищхъэрэм и ку­рортхэр» АО-м и унафэщI ТIымыжь Хьэсэн, «Урысейтуризмэм» и Iэтащ­хьэ Догузовэ Заринэ, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ и чемпион хъуа Мастерковэ Светланэ, ресторатор Раппопорт Александр, цIыхухэр къызэрырашэкI транспорт компанием и тхьэмадэ Иванов Пётр сымэ, нэгъуэщIхэри.
Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIхэм, апхуэдэуи, Iэмал яIэнущ къыхаха унэтIыныгъэм ирилажьэу ди къэралым щыIэ компание нэхъ ин дыдэхэм зыщагъэсэнымкIэ, езыхэм я жэрдэмкIэ къыхалъхьэ проектхэр къыщыдаIыгъын, я IэщIагъэм къащыхуэщ­хьэпэн зэпыщIэныгъэхэм зра­гъэу­жьынымкIэ, Москва дэт «Сколково» бизнес-еджапIэм пIалъэ-пIалъэкIэрэ къыщызэрагъэпэщ ­дерсхэм щIэдэIуну хуит зыщI сертификатхэр къахьы­нымкIэ.
«Къыддэлажьэхэр, хьэщIэщхэр, шхапIэхэр къыщызэIуахкIэ, туриз­мэм, альпинизмэм пыщIа Iэмэп­сы­мэхэр хьэхуу щат IуэхущIапIэхэр къ­ы­щызэрагъэпэщкIэ, нэхъыбэ дыдэу зыIууэ гугъуехьхэм ящыщщ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI цIыхухэр къэгъуэтыныр, зэшэлIэныр. Абы къы­хэ­кIыуи фIыщIэ лей яхуэфащэщ мы зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэм. Мыд­рейуэ, дэ, унафэщIхэри къуршхэм щыдиIэ курортхэм щылажьэхэри, дыхьэзырщ зэхьэзэхуэм и зы дэтхэ-нэ пычыгъуэри тэмэму егъэкIуэ­кIы­ным­кIэ дэIэпыкъуэгъу дыхъуну», - къыхигъэщащ ТIымыжь Хьэсэн.
Зэпеуэм щытекIуэну цIыху 50-м я цIэхэр 2020 гъэм и мэлыжьыхьым наIуэ къэхъунущ.

БЭРАУ Бышэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 12:25

МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

02.03.2024 - 12:25

ЗЫ ДЫЩЭРЭ ДОМБЕЯКЪР

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.