КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Кавказым и муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыхуэзащ лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къэкIуа, Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэ­тащхьэ Пашазаде Алыхьшыкур. ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и ­Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Стариков Сергей, ­Азербайджан Республикэм и Президентым и дэIэпыкъуэгъу Гасанов Алий, КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэ Дзасэжь Хьэзрэталий сымэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дин зэ­мы­лIэужьыгъуэхэм итхэм я зэпыщIэныгъэхэр дяпэкIэ гъэбыдэным, цIыхухэм яку дэлъ мамырыгъэр хъумэным, щIа­лэгъуалэр дин идеологие егъэлеяхэм дем­ыгъэхьэхыным.
КIуэкIуэ Казбек хьэщIэ лъапIэм фIы-щIэ хуищIащ дин фIэщхъуныгъэ зыхэлъ­хэм я Iуэхур дэгъэкIыным зэпымыууэ и нэIэ зэтригъэтым папщIэ. «Ди респуб­ликэм зэманкIэрэ укъызэреблагъэм ­къегъэлъагъуэ уэ КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм сыт и лъэны­къуэкIи зыкъыщIэбгъэкъуэну узэрыхущIэкъур. Уи лэжьыгъэри уи гъащIэри лъэпкъхэм яку дэлъ мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр, зэкъуэтыныгъэр хъу­мэ­ным хуэунэтIащ», - жиIащ абы.
Пашазаде Алыхьшыкур къы­хи­гъэщ-­хьэ­хукIащ къэралымрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэр Къэбэр-дей-Балъкъэрым тэмэму зэры­щы­зэ­тегъэу­вар икIи апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи гъэбыдэн хуейуэ къы­зэрилъытэр. ­Абы КIуэкIуэ К. В. гуапэу къызэрыIущIам ­папщIэ фIыщIэ къыхуищIащ икIи Азербайджаным и Президент Алиев Илхам и цIэкIэ иригъэблэгъащ а республикэм щыхьэщIэну.
ЗэIущIэм хэхауэ къыщаIэтащ 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным зэрызыхуагъэхьэ­зы­рыр. Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэм игу къигъэ­кIыжащ 233-нэ Азербайджан фочауэ ­дивизэм и зауэлIхэр адрей лъэпкъ куэдми я лIыкIуэхэм ящIыгъуу Мэздэгу ­къалэр хъумэным зэрыхэтар. «Иджыпсту дэ къэрал гъунапкъэхэмкIэ дызэпыгъэщ­хьэхукIащ, ауэ а зэманым тхэлъа ­зэ­къуэтыныгъэр тфIэкIуэдакъым. Дэ димыгъэпIейтейуэ къанэркъым дунейм и щIыналъэ щхьэхуэхэм фашизмэм зыкъыщиIэтыжыну зэрыхущIэкъум. Апхуэ­дэ мыхъумыщIагъэхэм псори дызэкъуэ-ту дапэщIэувэн хуейщ», - щIигъужащ дин лэжьакIуэм.
Азербайджаным къикIа хьэщIэ лъапIэр а махуэ дыдэм хэтащ ислъамым и хабзэхэм нобэрей Урысейм щаIэ мыхьэнэм теухуауэ Налшык щрагъэкIуэкIа къэрал зэхуаку щIэныгъэ конференцым.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 12:25

МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

02.03.2024 - 12:25

ЗЫ ДЫЩЭРЭ ДОМБЕЯКЪР

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.