Жангы жылгъа–саугъала эм салют бла.

Нальчикни мэриясы Жангы 2020 жылгъа хазырланып башлагъанды. Къырал кереклени сатып алыуну сайтында билдирилгенича, байрам салютха шахар бюджетден 495 минг сом къоратыллыкъды. Аны бардырыргъа сюйгенлени аукционунда «ПИРО-ДОН» компания хорлагъанды.
Фейерверкни, излемлеге кёре, 3 жерден бир минутну ичинде 40 кереден аз болмай атдырыргъа керекди. Саулай да салют 8 минутну барлыкъды.
Андан сора да, мэрия 48 минг сом багъасы 250 жумушакъ илляу бла конфетле алгъанды. Аукционнга дери татлы саугъаланы 1,2 миллион сом багъасы алыр мурат бар эди, болсада аны кезиуюнде ол багъа 714 минг сомгъа дери тюшгенди эм шахар бюджетни къоранчлары азайгъандыла.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.