Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ.

Мы гъэм а зэхыхьэм хэтащ къэфакIуэ гуп 40-м щIигъу,псори цIыху миным щхьэдэхырт.
Иджырей къафэм и «щэхухэм», абы щIэуэ къыхыхьэм хэзыгъэгъуазэ пэублэ гъэщIэгъуэн хуащIат зэпеуэм. Къафэ лIэужьыгъуэхэм я «тхыпхъэр» (зыгъэзэкIэр) зрагъащIэм и мызакъуэу, къафэм «псэ зэрыпхухэлъхьэну» Iэмалхэм тепсэлъыхьащ мы Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIхэр.
Ставрополь къыщызэрагъэпэща зэпеуэр, я лIэужьыгъуэ елъытауэ, блыуэ гуэшыжат (лъэпкъ къафэ, иджырей хореографие, streetdance, спорт хореографие, акробат къафэ, BreakDance, эстрадэ къафэ).
КъэпщытакIуэ гупым хэтащ Рогозинская Юлиерэ Ивановэ Татьянэрэ (ТНТ-телеканалымкIэ екIуэкIа «Танцы» нэгузыужь программэм хэтахэщ, хореографхэщ), Асатуров Эдуард (Лос-Анджелес къалэм (США) актёр IэщIагъэм щыхуоджэ), нэгъуэщIхэри.
Уи гуапэ мыхъуу къанэркъым а зэпеуэ иным «Импульс» къэфакIуэ гупым щиIа ехъулIэныгъэр. «Соло.Streetstile» лIэужьыгъуэм Куэцэ Вадим щыяпэщ, етIуанэр - Роговэ Ксениещ. Куэцэ Вадимрэ Мырзэкъан Изабеллэрэ «Дуэтхэр» Iыхьэм япэ увыпIэр къыщыхуагъэфэщащ. Дыгулыбгъу Даянэрэ Дзэмыхь Арианэрэ «Соло» Iыхьэм етIуанэ увыпIэр къыщахьащ.
Фестивалым и Гран-при-р илъэс зыбжанэ хъуауэ Iуэхур зэхэзыублэ университетым и гупым къыхуонэж.

Инэрокъуэ Данэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 12:25

МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

02.03.2024 - 12:25

ЗЫ ДЫЩЭРЭ ДОМБЕЯКЪР

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.