«Депутатла, сенаторла да пенсияларын къыралыбызны башха инсанлары бла тенг халда алыргъа тийишлидиле»

«Единая Россияны» Генеральный советини секретары, Федерация Советни вице-спикери Андрей Турчак  РФ-де пенсия системаны игилендириуню юсюнден партия тийишли кёрген онгланы туура этгенди, аланы барысы да РФ-ни Президенти  Владимир Путиннге жиберилликлерини юсюнден да билдиргенди.
Партия кёргюзтген амалла бла оюмла  Генеральный советни бла «Единая Россияны» фракцияларыны башчыларыны советини бирикген жыйылыуларыны ахыр оноуларына киргенлерин айтып, бир партиячыларына  парламент тынгылауланы аллында эмда законопроектни экинчи окъулуугъа хазырлауда уллу иш бардыргъанлары ючюн ыспас этгенди.
- Къырал пенсияла бла жалчытыу  - РФ-ни Конституциясы бла берилген эркинликди, аны себепли ол кетерилмезлиги хакъды.Аны партия къаты къорууларыкъды.  Пенсиячыланы файдаларын ёсдюрюу уа бизни баш борчубузду,-дегенди Турчак.
Алайды да, партияны Генсоветини секретары айтханнга кёре,  шёндюгю налог льготала, ай сайын берилиучю болушлукъ ахча, ЖКХ-ны жумушлары ючюн хакъны бир кесегин къайтарыу, жамауат транспортда, дарманла алыуда льготала эмда аллай башха  мадарла да алгъынча къалыргъа керекдиле -  эр кишилеге 60 жыл, тиширыулагъа да 55 жыл толгъанда.
- Алгъын къабыл этилиннген келишимлеге кёре жыйышдырылгъан пенсияланы алыргъа эркинлик бла да жалчытыргъа кереклиси айтылады. Эсе да, хар адам да тийишдирген пенсиясын 55 эмда 60 жылларында алыргъа эркинди,-дегенди Турчак.
Ол Северде ёмюрден ахыргъа жашап келген аз санлы халкълагъа пенсияланы тохташдырыуну шёндюгю жорукъларын сакълауну, болжалдан алгъа пенсиягъа чыгъар ючюн керек болгъан стажны юч жылгъа -  тиширыулагъа 37 жылгъа дери, эр кишилеге уа 42 жылгъа дери - азайтыуну магъаналы предложениягъа санагъанды. «Андан сора да, пенсиягъа чыгъарча жыл саннга жууукълашханлагъа къошакъ отпуск (хакъ тёлеп) берирге, пенсия взносланы тёлемеген (жашырын иш хакъ берген) оноучуланы къаты жууапха тартыргъа керекди»,-деп къошханды ол.
- Бюгюн айтылгъан оюмланы бла амалланы бир документге бирикдирип, «Пенсиялы кодекс» къураргъа тийишлиди деп, алай къарайма,-дегенди.
Ол адамланы тюзлюк болмагъаны неден да бек ачыуландыргъанын эсгертгенди. «Коррупциячыладан бла улутхачыладан сыйырылгъан ырысхыдан тюшген ахчаны тюзюнлей Пенсия фондха жибериуню партия къаты сураргъа керекди»,-дегенди Турчак.
- Битеу этилген оноула адамларыбызны жашауларын игилендириуге бурулуп тюйюл эселе,  ала бизни жанлы болурла деп сакълаудан хайыр жокъду. Кесибизден башларгъа керекбиз. Бизни партиядан депутатла, сенаторла да алагъа берилген артыкъ онгланы бла льготаланы кетерселе, шёндю тохташхан башхалыкъны азайтсала тюз боллукъ сунама. Аллай марда законнга кийирилип, 2019 жылда 1 январьдан кючюне кирирге керекди. Къырал Думаны депутатлары, сенаторла да пенсияларын РФ-ни башха инсанлары бла тенг халда  алыргъа тийишлидиле. Ол предложение бюгюннгю ахыр документге киргенди,-деп белгилегенди Турчак.
Ол чертгенича, партия жуууаплы политика кюч болгъанлай къалыргъа эмда  пенсия законодательствогъа тюзетиуле къабыл этилген заманда, адамларыбыз къорууланыр ючюн къолдан келгенни аямазгъа керекди.  «Бизни 46 миллионнга жетген пенсиячыларыбыз къолайлыкълары ёсгенлерин сезер ючюн, къыралда демография хал игиден иги бола барыр ючюн»,-дегенди ахырында партияны Генсоветини секретары.
Июльдан бери «Единая Россия» регионлада пенсия системада тюрлениулени юслеринден 400 сюзюу бардыргъанды. Алагъа 30 мингден аслам адам, ол санда бир партиячыла, экспертле, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла. Жюзле бла инсанла депутатла  эмда сенаторла бла тюбешиулеринде кеслерини оюмларын билдиргендиле. Сюзюулени эсеплерине кёре 1,5 мингден артыкъ амал сайланнганды.

 

 

«Единая Россия» Битеуроссей политика партияны пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.

24.09.2021 - 09:07

СОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ САЙЛАЙДЫЛА

Ростуризм Россей Федерацияны табигъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден, беш жерни белгили этгенди.

23.09.2021 - 09:19

КЪУРУЛУШ ЖУМУШЛА ОКТЯБРЬДЕ БОШАЛЛЫКЪДЫЛА

Экинчи Чегемде къабырлагъа жол тапландырылады. Битеу да бирге аны 0,98 километри жангыртыллыкъды, деп билдиргендиле бизге КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан.

23.09.2021 - 09:18

РЕСПУБЛИКАДА МУНИЦИПАЛ ТИЙРЕЛЕНИ ТАЗАЛАУ ЖАНЫ БЛА МЕСЯЧНИК БАРДЫРЫЛЛЫКЪДЫ

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла месячник бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанд