Зэхьэзэхуэм кърикIуар къапщытэж.

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ «Баксанский вестник» газетымрэ я жэрдэмкIэ со­­циаль­нэ рекламэ зэхэгъэувэнымкIэ «ЩIалэ­гъуалэр Iулъ­хьэм, терроризмэм, экстремизмэм и бийщ» зэхьэзэхуэ екIуэ­кIат. Абы кърикIуар къызэщIакъуэжащ.

Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ «2017 - 2020 гъэхэм ятещIыхьауэ Бахъсэн щIыналъэм Iулъхьэм щыпэщIэтыным и IуэхукIэ», «2016 - 2020 гъэхэм Бахъсэн щIыналъэм тер­роризмэрэ экстремизмэрэ къыщымыгъэхъуным ехьэ­лIауэ лэжьыпхъэхэр» муниципальнэ программэхэм къы­щыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным тету.
Зэхьэзэхуэм хэтащ илъэс 18-м къыщыщIэдзауэ 35-м нэс зи ныбжь щIалэгъуалэр. Абыхэм я лэжьыгъэхэр ­къа­гъэлъэгъуащ «Iулъхьэм дрибийщ», «Терроризмэрэ эк­стремизмэрэ щремыIэ» къыхуеджэныгъэхэм щIэту.
- Лэжьыгъэхэр я зэхэгъэувэкIэкIи щIалъхьа гупсысэкIи зэхуэдэтэкъым. Нэхъыбэу гулъытэ зыхуэтщIар щIалэ­гъуалэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэм щIэщыгъуагъ зэрыхалъ­хьэ­фарщ, - къыхигъэщащ зэхьэзэхуэм и къэпщытакIуэ гупым и унафэщI Ахъуэбэч Анзор.
Зэпеуэм къыщагъэлъэгъуа лэжьыгъэ 26-м щыщу нэхъыфIу 4 къыхахащ. Абыхэм тету рекламэхэр ягъэ­хьэ­зыра нэужь, щIыналъэм и къуажэхэм щыфIадзэнущ. Зэ­хьэ­зэхуэм щытекIуахэм щIыхь тхылърэ ахъшэ саугъэтрэ иратащ.

ШЫПШ Даянэ.
Поделиться: