Предпринимательлени онгдуруу амалла бла шагъырейлендиргендиле.

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. Анга коммерциялы организацияланы, ол санда гитче эмда орта предприятияланы таматалары, банкны, РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну, КъМР-ни власть эмда жер-жерли самоуправление органларыны, республиканы Предпринимательствогъа себеплик этиу арасыны келечилери  къатышхандыла, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.
Банкны специалистлери гитче эмда орта предпринимательство бла кюрешгенлени кредитледен башха не бла онгдурур амалла болгъаныны юсюнден толу хапар айтхандыла. Презентациядан сора къонакъла соруула бергендиле, бу сферада болгъан кемчиликлени кетериуню юсюнден да сёлешгендиле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.