Къырал жумушланы - терк да, тынгылы да.

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы качествосун кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.
Саулай айтханда, бюгюнлюкде МФЦ-лада бу ведомствону иши бла байламлы онбеш тюрлю жумушну тамамларгъа болады. Аланы арасында бегирекда ма быланы юсюнден толуракъ сёлешиннгенди: энчи предпринимательлени, КФХ-ланы регистрацияларын этиу, налог органнга эсепге салыу, налогланы, тазирлени, процентлени, тёлеулени юсюнден справка бериу.
Ведомстволаны специалистлери быллай ишлени тамамлагъанда, тийишли документлени жарашдырыугъа асламыракъ эс бурургъа кереклисин белгилегендиле. Заявканы бергенни къагъытларына къалай къаралгъаны бла шагъырейлендирип турургъа да келишгендиле.
Быллай семинарланы хайыры бла налогла тёлеучюлени жумушларына къарауда кёп тыйгъычладан къутулургъа амал болурун чертип, анга къатышханла мындан арысында да кезиу-кезиу жыйылып турургъа оноулашхандыла.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.