Хунерли, тири студентлеге – ахшы себеплик.

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни къауум окъуучусу алгъаракъда РФ-ни Эл мюлк министерствосуну вузларыны активлерини «ВКорень» деген биринчи Битеуроссей школну (форумну) ишине къатышхандыла, деп билдиргендиле университетни пресс-службасындан.
Бу школ студентлени жамауат эмда социал жумушлагъа тири къатышыргъа кёллендирирча деп къуралгъанды. Ол умутда анда тийишли билим бериу программа бардырылады, студент самоуправленияны айнытыугъа да энчи магъана бериледи.
Форум «Росмолодёжьну» эмда Ставропольну къырал аграр университетини болушлугъу бла къуралгъанды. Анга 140 чакълы студент къатышхандыла, ол санда, айтханыбызча, КъМКъАУ-дан – жетеулен. Ала жаш тёлюде алчылыкъ эмда оноу эте билиу хунерликлени ачыкълау дерследе болгъандыла, студентлени эллени айнытыу бла байламлы башламчылыкъларына эмда проектлерине къаллай себеплик этилгенин да билгендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: