ШэмпIарэ Арсен ягу ихуркъым.

Абы щыгъуэ жэщым гъуэгу-плъыр къулыкъум и инспекторхэм Налшык къалэ Калининым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Нартан уэрамымрэ я зэхэкIыпIэм деж къыщагъэувыIат «Лада Приора» автомашинэр, дэфтэрхэр къапщытэну. Хабзэхъумэхэр машинэм пэгъунэгъу щыхъум, бзаджащIэхэм IэщэкIэ къахэуэн щIадзащ. Абдеж къыщыхъуа зэхэуэм ШэмпIарэ Арсен щыхэкIуэдащ.
Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ мыпсэужу абы къыхуагъэфэщащ ЛIыгъэм и орденыр.
Зэрэгъыж къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и депутатхэм я зэхуэсым унафэ къыщащтащ къуажэм и уэрамхэм языхэзым ШэмпIарэ А. З. и цIэр фIащыну. Фэеплъ Iуэхум хэтащ Зэрэгъыж къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къалмыкъ Владимир, Урысейм и МВД-м Шэрэдж районым щыIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Картлыков Зейтун, къудамэм и деж щыIэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Жабо ЖэбрэIил, зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэм и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ, и лэжьэгъухэр.
ШэмпIарэ Арсен и фэеплъым пщIэ хуащIу, къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щымащ, итIанэ пхъэбгъум деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.