Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгей!

Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ зэрырикъур фокIадэм и 29-м щегъэжьауэ ­жэпуэгъуэм и 10 хъухукIэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди къуэш щIыналъэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ.
Жэпуэгъуэм и 4 - 5-хэм гуфIэгъуэ махуэхэм я гуа­щIэгъуэу екIуэкIащ.
АР-м и лIыщхьэ КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэм Урысей Федерацэм, Адыгейм я щIыхь дамыгъэхэр IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIа цIыху гупышхуэхэм яритыжащ.
А Iуэхугъуэхэм ирагъэблагъэри хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и Администрацэм и тхьэмадэ Къуэдзокъуэ Мухьэмэдрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президент Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ. КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэрым и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр АР-м и цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я къэрал саугъэтхэм я лау­реат, УФ-м Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь МэшбащIэ Ис­хьэкъ иратыжащ.
Абы къыкIэлъыкIуэу махуэшхуэм и щIыхькIэ къы­зэрагъэпэща пшыхьым хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэр. Адыгейм къикIуа гъуэ­гуанэм теухуауэ абы доклад гъэщIэгъуэн щищIащ ­КъумпIыл Мурат. ЛIыщхьэм и псалъэм пищащ республикэм и Парламентым и унафэщI Нарожный Владимир.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хэтыну АР-м и лIыщхьэм къригъэблэгъат Кавказ Ищхъэрэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (Налшык), Аслъэн Алий (Черкесск), КIэкIыхъу Мэжид (Псэ­зуапсэ), Шыбзыхъуэ Юрий (Ставрополь), Щанэ Рэ­мэзан (Армавир); Тыркум, Иорданием, Израилым, ­Сирием я хасэхэм я лIыкIуэхэри хэтащ махуэшхуэ дауэдапщэ­хэм.
Жэпуэгъуэм и 5-м зэхаша Iуэху екIухэм ящыщщ ­«Гъуазджэм и дуней» фестиваль телъыджэр. 
Адыгейр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 28-рэ зэры­рикъум и гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм я кIэухыу Кавказ Ищхъэрэмрэ Ипщэмрэ я артист нэхъыфIхэм, Урысей Федерацэм и артист цIэрыIуэхэм концерт гуимыхуж­хэр ятащ.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэм я кIэух дахэ хъуат жэпуэ­гъуэм и 5-м и пщыхьэщхьэм зэмыфэгъурэ нэр тепщIыпщIэу уэгум къыщызэщIэбла хьэрэкIытIэ телъыджэхэр.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.