Программаны жангыдан жарашдырлыкъдыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда районланы эмда шахар округланы жер-жерли администрацияларыны келечилери да къатышып кенгеш бардырылгъанды. Анда «Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы юйледе барысы да хайырланнган  мюлкге 2014-2043 жылланы чеклеринде тынгылы ремонт этиу» республикалы программаны бардырыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле министерстводан.
Жыйылыугъа министрни орунбасары Жамболат Гасташев, кенгешчиси Борис Балагов эм КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион оператор  Артур Шогенов да къатышхандыла.
Кенгешде быллай мюлкге ремонт этиу программаны жангыдан жарашдырыуну юсюнден айтылгъанды. Андан сора да, тийишли республикалы планнга, законнга тюрлениуле сингдирирге оноулашхандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.