ЖОЛДА ЖОРУКЪЛА ТЮРЛЕННГЕНДИЛЕ

Быйыл 1 апрельде водитель удостоверенияны алыргъа сюйгенле сынауланы жангы жорукълагъа кёре бередиле, аладан бирлери кючлерине июльда киредиле.

КъМР-де Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну къырал инспекциясыны башчысыны орунбасары Дмитрий Сухорученко журналистле бла тюбешиуде билдиргенича,  экзаменни биринчи кере бералмагъан кезиуде  аны къайтарыргъа жарагъан болжал созулгъанды.  Аны бла бирге сынауну кезиуюнде этилген кемчиликле ючюн салыннган балла да азайтылгъандыла.

- Водительге кандидат экзаменни къоркъуусуз бауну такъмай башлагъан кезиуде  сынау тохтатылып къала эди алгъын. Энди уа бу кемчилик ючюн 4 балл салынады эмда экзамен андан ары барады,-дегенди Дмитрий Сухорученко.

Дагъыда машинаны тар жолда бургъан кезиуде   5 метрге сыйыныргъа керек эди, энди уа ол 7 метрге дери кенгертилгенди. Алгъын экзаменни эсеплери  къабыл кёрюлюр ючюн жаланда 2 кемчилик этерге эркин болгъанды, энди уа бу балла да кёбейтилгендиле.

- Жангы жорукълада транспортну жюрютюрге экзаменлеге къоймагъан эм водитель правала берилмеген кезиуле да жангыртылгъандыла. Сёзге, машинаны кеф болуп жюрютгени неда медицина тинтиуледен ётерге унамагъаны ючюн административ жууапха тартылгъан инсан башха категориялы машинаны жюрюталлыкъ тюйюлдю, аны сынаулагъа къоймайдыла,-дегенди ол.

Экзаменле берген кезиуде РФ-ни инсаныны паспортуну, неда адамны саулугъу транспортну жюрютюрге жарагъаныны юсюнден  справканы болжалы тауусулса, сынау документле жангыртылгъынчы тохтатылады.

- Энтта бир жангычылыкъ, инсан аскерде къуллукъ этиуден къачханы  ючюн  комиссариат бир-бир чекле кийирген эсе,     аны экзаменлеге къоймайдыла,    правала да берилмейдиле, болжаллары тауусулгъан праваланы да алышаллыкъ тюйюлдю къачхынч,-дегенди полициячы.

Алай бла водительге кандидатны билимин игилендирир мурат бла ол сынауланы теория бёлюмюн бералмаса, аны 7 кюнден жангыдан къайтарыргъа боллукъду, алай бу эркинликни 30 кюнден ол тас этеди. Экинчи эм ючюнчю кере да сынаулагъа жети кюнден келирге жарайды, алай 60 кюнден кеч къалмазгъа керекди.

- Водитель болургъа сюйген сынауланы тёртюнчю эм андан кёп кере ёталмаса, жангыдан сынаулагъа ол жаланда 6 айдан келирге эркинди, алай  9 айдан кеч къалмазгъа тийишлиди. Битеу бу тюрлениуле кючюне жайда киргендиле,-дегенди Дмитрий Сухорученко.

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.