ХАЙЫРЛЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛА

Къабарты-Малкъарны спорт министри Хасанланы Ислам Россейни Сангырауланы спорт федерациясыны президенти Дмитрий Ребров, вице-президенти  Вячеслав Ершов, Ставропольда быллай федерацияны башчысы Эдуард Джерештиев, Астраханьны сангырауланы, сокъурланы, къыяулары эм сюек ауруулары болгъанланы спорт федерациясыны таматасы Роман Лимонов бла тюбешгенди.

Ала бизни республикада сангырауланы спортларын айнытыуну амалларын сюзгендиле, тхэквондодан сангырау спортчуланы араларында Россейни чемпионатына хазырланыуну юсюнден да сёлешгендиле. Ол быйыл Нальчикде кюз артында боллукъду. Къонакълагъа Универсал спорт ара бла шёндюгюлю пятиборьени айнытыу араны да кёргюзтгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.