Зейхэри щылажьэхэри зыгъэгушхуэ.

Ди газетым зэрытетащи, Къущхьэхъум и Хьэмащэ Iэхэлъахэм и хэщIапIэ нэхъыщхьэмрэ абы къегъэ­щIылIа Iэбгъэ зыбжанэм­-рэ иджыблагъэ дыщыIащ. Абыхэм ящыщ зыщ Нэхущ Руслан зи унафэщI «Рас­свет-Н» ООО-м и гъэш фермэр.
Iэбгъэр зэрыт фэхум дыщихьэм, абы Iуэху щызы­щIэу дэт щIалэ гупыр къытпежьащ. ФIэхъус зэхыным къадэкIуэу, дэ дыщIашащ фермэм къегъэщIылIа псэ­уалъэ нэхъыщхьэм и пэш Iэхуитлъэхуитым.
Япэу дэ псэлъэгъу тхуэ­хъуар Iэбгъэм и тхьэмадэ Щокъуий Албэчщ. - Мыр гъэш фермэщ, Iэщыр Нэхущ Руслан къы­зэригъэпэща обществэм ейщ. Дэ абы дрилэжьа­кIуэщ. Илъэс зыбжанэ ­хъуащ мыбы сызэры­щы­лажьэрэ. Жэм къашу 380-рэ тIыгъщ, шкIащIэхэр, щынэ цIыкIухэр диIэщ, - жеIэ абы, зыкъытхуегъазэри.
- Мы гъэм сыт хуэдэ ма­зэм фыкъыдэкIа? - Гувауэщ, бадзэуэгъуэр къихьауэщ. ЩIыхэдгъэкIэсар мы щIыпIэм хъуныр тэ­мэму къыщызэщIэрыуатэкъыми аращ. ДыкъыдэкIын ипэкIи, Iэщыр зыщIэдубыдэ бэкхъхэмрэ щIэщIхэмрэ ­зэдгъэпэщыжащ.
- Уэ Iэщ гъэхъуным узэ­рыпэрытрэ куэд щIа? - 1984 гъэ лъандэрэ мы Iуэхум сыхэтщ. Совет лъэхъэнэм XX парт съездым и цIэкIэ щыIа колхозым Iэщыхъуэу сыщылэжьащ. Къэ­ралым унафэ зэрыхуащI щIыкIэр зэрахъуэкIати, уней хозяйствэ къызэзыгъэпэ­щахэм запытщIауэ, мис дыкъызэрыфлъагъущ, мыбы дыкъэкIуауэ дыщыIэщ.
- Фермэм ику иту шэуэ дапщэ къыщашыр, здэф­шэри дэнэ? - Иджыпсту жэм псэф­хэмрэ зи гъужыгъуэ нэсахэмрэ нэхъыбэщи, зэ къэ­шыгъуэу къытхуэшыр тон­нитIрэ ныкъуэрэщ. Налшык дэт гъэш заводым дыпы­щIащи, абы идот. Дэ езым шэ къызэрырашэкI машинэ диIэщи, пщэдджыжьми пщы­хьэщхьэми къыдэ­кIыурэ абы ирешэх. - Жэмышхэр дапщэ хъу­рэ? - ЦIыхуиплIым Iэмэпсы­мэ­кIэ къаш. - Жэщ-махуэм жэмхэм ­дапщэ къыватыр? - Литр 14 - 14,5-рэ ику иту къащIыдош. - Зи унагъуэхэр къэзыгъэнауэ, гугъу зезыгъэхьу къущхьэхъум исхэр улахуэ­кIэ, шхынкIэ зыхуей фы­хуэзэрэ? - УлахуэкIи шхынкIи зы­-хуей дыхуозэ. Махуэм щэ ­дошхэ. - ЦIыхухэм, дауи, я улахуэр зэхуэдэкъым, ялэ­жьым елъытащи. Жэ­мы­шым дапщэ къихьыр? - Къишым теухуащ. Мазэм сом мин 18 - 20-м нызэрохьэс. Iэщыхъуэхэм я улахуэр сом мин 15-м ноблагъэ. - ФызыгъэпIейтейуэ, ­фигу нэхъ щIэныкъуэу, мыр нэхъыфI хъуарэт, едгъэ­фIэ­кIуарэт хужыфIэну фи Iуэхум сыт хэлъыр? - Тхьэм и шыкуркIэ, ап­хуэдэу дыщIэгузэвэн диIэкъым. Дызыгъэлажьэм и напэр тедмыхыу дызэрыбгъэдэтым хуэдэ къабзэу езыри къытхущытыжу ды­къокIуэкI, нэхъыфIыжкIи ­догугъэ. - Мо бжэIупэм деж къыщиж псыр дэнэ къыздикIыр? - КъыщIэжыпIэм къыщы­щIэдзауэ бжьамийхэр ду­къуэдиящи, псыр езыр-езыру къокIуэ. - ФыкъыздикIа унагъуэ­-хэм фалъэIэсыфрэ? - Мазэм хуэзэу дэтхэнэми зы тхьэмахуэкIэ, уеблэмэ, нэхъыбэкIи зигъэпсэхуну ­хуитыныгъэ иIэщ, мыбде­жым къытенэ цIыхухэм я бжыгъэм елъытауэ. - Албэч, Iуэху къыбдэзыщIэу нэхъ къыхэжа­ныкIхэм ящыщу хэт сымэ я цIэ къипIуэнт? - Iэбгъэм тесхэр куэд щIауэ дызэдолажьэ, дызэрогъэпэж, дахэуи дыкъызэдокIуэкI. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, жэмышхэу Хьэ­тэ­жьыкъуэ Джульеттэрэ КIуэ­кIуэ Рэмэзанрэ, Iэхъуэхэм ящыщу Щоджэн Муратрэ Батыр Аскэррэ, адрейхэ- ри. - Анзор, Iэщым ефхьэ­лIэн хущхъуэр тэмэму ­вгъуэтрэ? - Iэщыр зей Нэхущ Руслан хущхъуэкIи, нэгъуэщIхэмкIи и чэзум дыкъызэрегъэпэщ. Эпизоотологие, абы хиу­-быдэ нэгъуэщI узыфэхэм ­яхуэгъэзауэ Iэщым мастэ ­яхы­долъхьэ, хущхъуэ ядо­хьэлIэ. ШкIэхэм, щынэ цIыкIухэм дакIэлъоплъ, жэм къашым дахэтщ. Къы­жыIэпхъэщ Iэ­щым къеу-зыр цIыхум ­къеуэлIэнкIи зэрыхъунур, и гъэшымрэ лымрэ дэщIы­гъуу. Аращи, Iэщым цIыхур къамыцIэлэн щхьэ­кIэ, а тIум я кум дэ дыдэтщ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.