Къэрал гулъытэм и щыхьэту.

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ. Абы и гъусащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимир, Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботарёв Сергей, спортымкIэ минист­рым и къуэдзэ Ерастовэ Наталье сымэ, департамент зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр.
КъэкIуахэм лэжьыгъэм щыщIадзащ Дзэлыкъуэ­къуажэ. Мыбы щаухуэ метр зэбгъузэнатIэ мини 2-м ­щIигъу къызэщIэзыубыдэ, есыкIэ щызэбгъащIэ хъуну псыгуэн зыхэт, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ физкульту­-рэ комплекс. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек и гъусэу, Голодец Ольгэ щыгъуазэ зыхуи­-щIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм щынэхъ ин дыдэхэм ящыщ а ухуэныгъэр зэре­кIуэкIым. Лэжьыгъэр хохьэ «2016 - 2020 гъэхэм Урысей Федерацэм физическэ куль­турэмрэ спортымрэ зыщегъэужьын» программэм.
Шэджагъуэ нэужьым, ­КъБР-м и Правительствэм и Унэм Голодец Ольгэрэ КIуэ­кIуэ Казбекрэ ирагъэ­кIуэ­кIащ республикэм и псэу­ныгъэ-экономикэ щы­ты­кIэм, лъэпкъ проектхэр ­щIы­налъэхэм зэры­ща­гъэ­­защIэм, апхуэдэуи щэнхабзэм и IуэхущIапIэ зыбжа­нэм мылъкукIэ зыщIэгъэкъуэ­ным егъэщIылIа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэр.
КъыхагъэщхьэхукIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Хьэ­тIохъущыкъуей, Старэ Шэрэдж, Булунгу, Къарэ-Су, Лэскэн ЕтIуанэ, Безенги къуажэхэм щэнхабзэмкIэ унэу 4 зэрыщаухуэр, тIур къы­зыхуэтыншэу зэрыщрагъэфIакIуэр. Ахэр хьэзыр хъунущ мы гъэм и дыгъэ­гъазэм. Нартан къуажэми 2020 гъэм апхуэдэ Iуэху­щIапIэр щIын щаухынущ. Зэман гъунэгъум республикэм къыIэрыхьэнущ къалэн куэд зыгъэзащIэ, ягъэIэп­хъуэ щэнхабзэ центру (автоклуб) 8.
Урысейпсо селектор зэIущIэм хэтхэр я гъусэу ирагъэкIуэкIа видеоконференцым Голодец Ольгэрэ КIуэкIуэ Казбекрэ щытеп­сэлъыхьащ щэнхабзэмрэ спортымрэ я IэнатIэхэм зегъэужьыным, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм, курыт еджа­пIэхэм щIэсхэм щIэныгъэ гуэдзэн егъэгъуэтыным пыщIа Iуэхухэм, нэгъуэщIхэми.
Зэхыхьэр къыщызэIуихым, УФ-м и Правитель­ст­вэм и УнафэщIым и къуэ­дзэм къы­хигъэщхьэхукIащ ар щра­гъэкIуэкIын папщIэ Нал­шык къыщIыхахам щхьэ­у­сыгъуэ зэриIэр: «Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн егъэгъуэтыным ­хуабжьу щегугъу икIи а лъэ­ныкъуэмкIэ ­программэ нэхъ пэрытхэр щызэхагъэувэ щIы­налъэщ».
КъытщIэхъуэ щIэблэм сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщу зегъэужьыным и гугъу щищIым, Голодец Ольгэ къыхигъэщхьэхукIащ мы зэманым Урысейм гъуазджэмрэ спортымкIэ унэтIыныгъэ­-хэм сабий мелуани 9-м ­щIигъу зэрыщыдихьэхыр.
- Къэбэрдей-Балъкъэрым абыхэм щыхуагъасэ IуэхущIапIэхэр а лэжьыгъэм сыт и лъэныкъуэкIи къызы­хуэ­тыншэу щыхуэхьэзырщ. Республикэм гъуазджэхэм я сабий школ 28-рэ, спорт гъэсапIэу 37-м я къудамэу 188-рэ щолажьэ, IуэхущIапIэ 16-м я мардэр олимп зэ­пеуэхэм щыхуагъэхьэзыр школ­хэм хуокIуэ. Къыхэдгъэщ зэрыхъунумкIи, республикэм «Демографие» лъэпкъ проектымрэ абы «Спортыр ди гъащIэм и хабзэщ» и щIыналъэ къудамэмрэ япкъ иткIэ лэжьэну IуэхущIапIэу 21-рэ щаухуэ. Абыхэм ящыщу 20-р ды­зэ­рыт илъэсым хьэзыр хъунущ. Зэрыщыту къатщтэмэ, 2024 гъэм и кIэухым ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэрагъэпэ­щынущ щыпсэу щIыпIэхэм цIыхухэм спортым зыщы­хуагъэсэныр къанэ щымы­Iэу къахузэзыгъэпэщ IэмалыфIхэр, - щыжиIащ а зэIущIэм Голодец Ольгэ.
ХьэщIэхэр ежьэжыным и пэ къихуэу, Голодец Ольгэ, Мединский Владимир, Чеботарёв Сергей сымэ еп­лъащ Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэ­рал драмэ театрым и унэр зэрызэрахьэм. Ахэр щыIащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и Макъамэ кадет ­корпусым, ныкъуэдыкъуа­гъэ зыбгъэ­дэлъ сабийхэр спортым щыхуагъасэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и командэ къыхэхахэр щагъэхьэзыр спорт центрым, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ ­театрым. Мыдрейуи, «Театрхэм я Уардэунэ» ухуэныгъэр и кIэм нагъэсын папщIэ къэралыр къазэрыдэIэпыкъунум къыпащэну зэгу­рыIуащ.
ХьэщIэхэм ухуэныгъэхэр къаплъыхьа иужькIэ журналистхэм абыхэм упщIэ зыбжанэкIэ захуэдгъэзащ. И Iуэху еплъыкIэм теухуауэ япэу дэ къыдэпсэлъащ Урысей Федерацэм и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ.
- Зэрыщыту къатщтэмэ, гъэ еджэгъуэщIэм респуб­ликэр хуэхьэзырщ. Къыхэгъэщыпхъэщ, ныбжьыщIэ цIыкIухэм щIэныгъэ гуэдзэн зэрырагъэгъуэт Iэмалхэмрэ егъэджакIуэхэр а Iуэхум зы­щрихьэлIэ гугъуехьхэр зы­хуэдэмрэ щыхэплъа зэIущIэхэри и чэзум зэрыра­-гъэ­кIуэкIар. ЗэрыгурыIуэ­гъуэщи, зи гугъу тщIы унэ­тIыныгъэр иджырей зэманым декIуу, сабийхэм я дежкIэ зэхэщIыкIыгъуэрэ удэзыхьэхыу зэтеухуап­-хъэщ. Къэрал псор къэтщтэнщи, дызэрыт лъэхъэ­нэм курыт еджапIэхэм щIэс ныбжьыщIэхэм ящыщу ­процент 57-р щIэныгъэ гуэ­дзэн щызрагъэгъуэт гуп­жьей­хэм йокIуалIэ. Абыхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ, спортым щыхуагъасэ, му­зыкэм, гъуаз­джэм щыхурагъаджэ щIыпIэхэр, нэгъуэщIхэри, - жиIащ Голодец Ольгэ.
КъыкIэлъыкIуэу ди уп­щIэ­хэм жэуап къаритащ Мединский Владимир.
- Си щхьэкIэ гу лъытапхъэу къызолъытэ, иужьрей зэманым УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъы­тэ хэIэтыкIа къызэрыхуи­щIым. Апхуэдэу, республикэм и къуажэхэм дэт щэн­хабзэмкIэ унэхэм ящыщу зэбгъэпэщыж хъунухэр къагъэщIэрэщIэж, щIэхэр щаухуэ. Мыдрейуэ, дызы­хуэ­кIуэ илъэс зыбжанэм ­къриубыдэу Налшык къалэ щызэфIагъэувэнущ зэуэ цIыху мини 2-м щIигъу езыгъэблэгъэфыну ЩэнхабзэмкIэ центр. Къищынэ­­-мыщIауэ, къыжыIэпхъэщ ки­нотеатрхэр къыщыгъэ­щIэ­рэ­щIэжыным, щы­зэгъэ­пэщыжыным теухуауэ, федеральнэ центрым субси­диехэр зыхуиутIыпщыну ­къалэхэм Налшык зэрахэтри. Аращи, уней компаниехэм ящыщу а Iуэхум еувэлIэну хуейхэм федераль­нэ центрым грант щхьэ­хуэ­хэр къаритынущ. Театр­хэм я уардэунэм и ухуэныр зэ­рагъэгувами нобэ дытеп­сэлъыхьащ. ЗэрыгурыIуэ­гъуэщи, ар хьэзыр хъуа иужькIэ япэм зэрагугъам хуэдэукъым зэрыщытынур. Сыту жыпIэмэ, абы къыщы­зэIуахыну ягугъа лъэпкъ ­театрхэм ящыщ дэтхэнэми мы зэманым унэ щхьэхуэ­хэр яIэщ. Аращи, зи гугъу тщIы уардэунэм и теплъэм зимыхъуэжми, и кIуэцIым къыщызэIуахыну пэшхэм зы­мащIэкIэ зрагъэхъуэжынущ. Псалъэм папщIэ, абы хэтынущ гъэлъэгъуапIэ пэш­хэр, хьэпшып гъэщIэ­рэщIахэр щащэну тыкуэн цIыкIухэр, шхапIэхэр, къи­нэмыщI абы хуэдэхэри. Ар щытынущ иджырей мардэхэм къитIасэ, здэщыт щIы­пIэм - зыгъэпсэхупIэм - щекIуэкI гъащIэм декIу екIуэ­лIапIэу, - къыхигъэщащ Мединский Влади­-мир.
КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хьэ­щIэ­хэм фIыщIэ яхуищIащ, ди республикэм гулъытэ хэха къыхуащIу, зэIущIэ щхьэ­пэр ди деж зэрыщрагъэкIуэкIам папщIэ.
- Апхуэдэуи, дэ хуабжьу ды­щыгуфIыкIащ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и хэщIапIэмрэ зи ухуэныгъэр хуабжьу ягъэгува уардэу­нэмрэ адэкIэ зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIауэ дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэр къыт­лъагъэIэсыну дыкъызэрагъэгугъами. Ар и щыхьэтщ щIыналъэхэр зыIууэ гугъуехьхэм, зыхуей-зыхуэны­къуэ­хэм федеральнэ центрыр псынщIэу къызэ­ры­пэджэжым, - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.