Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 
Зэхуэсым хэтащ хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэмрэ дзэм и лэжьакIуэхэмрэ. Оперативнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр зрагъэуIуащ. 
Республикэм иджыпстукIэ щытыкIэр щы­зэпIэзэрытщ. ЦIыхубэр шынагъуэ псоми щыхъума хъун папщIэ, ягъэзэщIапхъэ псори и чэзум зэфIагъэкI. 
Гулъытэ хэха хуащIу кIэлъоплъ цIыху зэхуэсыпIэхэм, транспорт зэблэкIыпIэхэм, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм епха IуэхущIапIэхэм, къинэмыщIхэм. 
Республикэм и Iэтащхьэм цIыхубэр хуигъэсэкъащ интернетымрэ хъыбарыбэ зэ­пыщIапIэхэмрэ къагъэщхьэпэу, хъыбар нэпцIхэр зэбгрызыутIыпщыкIхэм я дзыхь ирагъэзыным. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм солъэIу зыр адрейм щIыпэщIэувэжын щхьэусыгъуэ къэзыгъэхъеину хуейхэм зыкърамыгъэгъэпцIэну. Унафэ зыIэ­щIэлъхэм жаIэм фIэкIа, зыми дзыхь хуэвмыщI», - щитхащ КIуэкIуэ Казбек и телеграм каналым. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.