Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр. Пшыхь гуапэр ирагъэкIуэкIащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и къэфакIуэ Дер Иринэ, Музыкэ къэрал театрымрэ «Балкария» IуэрыIуатэ-этнографие къэфакIуэ ансамб­лым­рэ я къэфакIуэ Гуртуевэ Лейлэ, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, урысейпсо, дунейпсо кинофестивалхэм я къызэгъэпэщакIуэ Новожилов Сергей.

Пшыхьыр къафэкIэ къы­зэ­Iуахащ КъБР-м и цIыхубэ артист Атэбий Игорь зи ­художественнэ унафэщI «Ка­бардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и артистхэм. 
«Къэбэрдей-Балъ­къэр­-2024» кинофестивалым кърикIуахэм щриплъэ­­жым, къыхагъэщащ ар ­гу­къи­нэж зэрыхъуар. Хьэ­щIэ­хэр киногъуазджэм и лэ­жьы­гъэ нэхъыфIхэм кIэ­лъып­лъащ, щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэм (Гуэл Щхъуан­тIэхэм, Шэджэм псыкъелъэхэм, Балъкъэр Ип­щэм) зыщрагъэп­лъы­хьа­­щ, я нэгу зыщрагъэу­жьащ. Зи щэнхабзэкIэ, динкIэ зэщ­хьэ­щыкI лъэпкъ ­зэ­мылIэ­у- жьыгъуэхэр фестивалым и махуитхум зэ­­хуэгуа­пэу, зэгурыIуэ яку дэлъу зэхы­хьэ­хэм хэтащ икIи я зэпыщIэныгъэр нэхъри ягъэбыдащ, икIи шэч хэлъкъым хэгъэ­рейхэми хьэщIэхэми гукъи­нэж зэращыхъуам. 
Гъуазджэм и махуэшхуэ хъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ще­кIуэкIа творческэ пшыхь гъэ­щIэгъуэнхэр. Актёр IэзагъэмкIэ егъэджакIуэ, теат­рымрэ киномрэ я актёр цIэрыIуэхэу Латушкэ Иван, Назаров Юрий, Костинэ Еленэ, Нечитайлэ Полинэ, Колосов Максим, Беляев Станислав, Ливанов Арис­тарх, Судец Татьянэ, Чернецкий Руслан, Красько Ольгэ, Крайновэ Янэ, Капустин Вадим, Перадзе Георгий, Алексеев Артём, Бутенкэ Владимир, Запорожс­кий Кирилл, Зацепин Антон, Меспорян Андраник я мастер-классхэр щIэщыгъуэт икIи куп­щIа­фIэт. Пшыхьхэм екIуэлIахэм абыхэм Iэ­гуауэшхуэ хуаIэтащ. Ди артистхэу Балъкъэр Тамарэ, Хьэмыку Жаннэ, Хьэщ­хъуэжь Ислъам, Шыкуэ Аскэр, Хьэткъуэ Дианэ, Нэгъуей Заур сыми Iуэхум жыджэру хэтащ. 
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, кинофестивалыр и кIэм нэб­лэгъащ. Киногъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм IэмалыфI яIащ кинотеатрхэм иджы­ри щамыгъэлъэгъуа фильм нэхъыфIхэм еплъыну, – жиIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. – Хабзэ зэры­хъуауэ, Iуэхум дяпэкIи къы­пытщэнущи, къыкIэлъыкIуэну зэхыхьэми хьэщIэхэр иджыри фыкъытхуеблэгъэну ди гуапэщ! ФIыкIэ ды­зэхузэ!
Кинофестивалым и кIэух пшыхьым зыкърезыгъэхьэ­лIахэм я нэгу зрагъэужьащ хьэщIэхэмрэ ди республикэм и артистхэмрэ. Чристэнхэмрэ муслъымэнхэмрэ ятеу­хуа усэ къеджащ киноактёр Бутенкэ Владимир. Музыкэ театрым и уэрэ­джы­IакIуэ Мэкъуауэ Астемыр игъэ­зэщIащ куэдым фIыуэ ялъэгъуа, тхыдэ хьэлэмэт зиIэ «Лучший город земли» уэрэдыр. 
УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, «Спокойной ночи, малыши!» нэтыныр илъэс куэдкIэ езыгъэкIуэкIа Судец Татьянэ налшыкдэсхэм фIэ­хъус­ гуапэкIэ захуигъэзащ икIи къыхигъэщащ Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщигъэпсэхуну, бгым лыжэкIэ къыщижыхьыну зэрыфIэфIыр, Налшык къалэм и дахагъэм зэрихьэхуар. Пшыхьым ар къыщеджащ «Моя святая Русь» усэм. 
КърихьэлIахэм апхуэдэу я нэгу зрагъэужьащ уэрэ­д­жы­IакIуэ Месропян Андраник, театрымрэ киномрэ я актёр Колосов Максим, Беларусь Республикэм щIыхь зиIэ и артист, киномрэ теат­рымрэ роль куэд щызыгъэзэщIа Чернецкий Рус­там, театрымрэ киномрэ я актёр Алексеев Артём, «Ды­щэ грамофон» лъэпкъ саугъэтыр къэзыхьа, «Фабрика звёзд» проектым щытекIуа, актёр, режиссёр, уэрэ­д­жыIакIуэ, къэфакIуэ Зацепин Антон, «Фабрика звёзд» теленэтыным щытекIуа уэрэ­джыIакIуэ, актёр цIэ­рыIуэ Малинин Никитэ, театрымрэ киномрэ я актрисэ Красько Ольгэ, татрымрэ киномрэ я актёр Запорожский Кирилл, Музыкэ теат­рым и уэрэджыIакIуэхэу Абэнокъуэхэ Рустамрэ ­Альмирэрэ, уэрэджыIакIуэ Жаникаев Эльдар, Соттаев Къан­щауэ зи художественнэ унафэщI, щапхъэу къалъыта «Iуащхьэмахуэ» къэфакIуэ ансамблым, Унэжокъуэ Тимуррэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблым, нэгъуэщIхэми. Пшыхьыр зэхуащIыжащ Крась­ко Ольгэрэ Колосов Максимрэ зэдагъэзэщIа «Ка­бардино-Балкария» уэрэ­дымкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.