ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла. Бу материалда газет окъуучуларыбыз къызыулукъдан къалай сакъланнганларыны юсюнден билдиредиле. 

- Къызыу кюнледе сууну кёбюрек ичерге керекди, кофеини бла ичгини уа ахырысы бла да къойсагъыз иги боллукъду. Бу иссилик бютюнда уллайгъанлагъа бла гитчелеге къоркъуулуду. Жарсыугъа, «тепловой удар» болгъаннга биринчи болушлукъ къалай этилгенин кёпле билмейдиле. Ол а бир-бирледе адамны саулугъуна уллу заран салады, ёлюмге окъуна келтиреди. Аны ышанлары: температура терк кётюрюледи, къалтырауукъ басады, кома башланады. Къызыудан адам къарыусуз болгъанын эслеген эсегиз, мычымай, терк медицина болушлукъ этиу службаны чакъырыгъыз. Врачла келгинчиге дери уа, онгсузну салкъын жерге жатдырыгъыз, кийимлерин тешигиз, юсюн жан жаулукъну суу этип ышыгъыз. Алай аны сууукъ суугъа кийирмегиз – температураны терк тюрлениую да иги тюйюлдю. Эси аумагъан эсе, суу ичиригиз. Кюн ортада эшикге чыкъмазгъа кюрешигиз, деп юйретеди врач Кульчаланы Залина.

Аскерчи Чочайланы Мурат а ала къуллукъ этген жерде исси кюнле июньну аллындан башлап августну ахырына дери созулгъанларын, алай аскерчи хар неге да, ол санда кюнню халына да, чыдая билирге, салыннган борчланы чыкъгъан чурумлагъа къарамай тамамларгъа керек болгъанын белгилейди.

Кондиционерле саулукъла заранлыдыла, деген оюм жюрюйдю. Алай къызыулукъдан аласыз да сакъланыргъа боллукъду, деп белгилейди студент Мокъаланы Зарият. Ол айтханыча, терезелеге жалюзи такъсанг, терезелени, эшиклени ачып, хауа айланырча этсенг да, себеп болады. Сууну да асламыракъ ичерге, женгил ашарыкъла бла ауузланыргъа, кёгетлени кёбюрек къошаргъа керекди. Къаллай кийим кийгенинг да магъаналыды, ол юсюнге жабышмай, эркин, жарыкъ тюрсюнлю болургъа, хауа жиберирге керекди. Кюн таякъла башха ётюуден а жаулукъ сакъларыкъды, деп къошады.

Экономист Гюлюйланы Лейля уа жылны ичинде эм бек сюймеген кезиую жай болгъанын, иссиликни кётюралмагъанын билдиреди. «Насыпха, ишибизде кондиционер барды да, жунчумайбыз. Кюн къызыуда, онг болуп, эшикге чыкъмазгъа кюрешеме, алай ингирде уа, салкъын болгъанлай, тенглерим бла паркга барып, таза хауада олтурургъа сюйюучюме. Быллай иссиде биргенге шешада сууукъ суу тутсанг, жашил неда тюрлю-тюрлю кырдыкладан этилген чай, айран суусап иче турсанг, эсинг къарыусуз этмез», - дейди.

Инженер Газаланы Казбек а сууну кёбюрек ичерге, женгилирек кийинирге керекди, деп эсгертеди: «Алай сууну орунуна нашала, харбызла, башха кёгетлени кёбюрек ашасанг да игиди, ала, суусаплыгъынгы кетергенден тышында, витаминлери да кёпдю, ич органлагъа, бютюнда бюйреклеге хайырлыдыла. Эшикде жумушланы уа тюшге дери неда ингир салкъында этерге керекди. Машинада жюрюгенде кондиционерни неда гитче вентиляторну хайырланыргъа тийишлиди. Сора тренерле да спорт бла къызыуда кюрешмезге чакъырадыла, иссиде упражненияланы этиу адамны чархына ауур келеди».

Кульчаланы Зульфия жарашдыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.