НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ, КъБКъУ-м щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и проректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хьэшыр Светланэ, КъБКъУ-м менеджментымрэ туризм хуэIухуэщIэхэмкIэ и институтым и унафэщI Лыджыдэ Рэмэзан сымэ иджыблагъэ хэтащ «ЕджапIэ нэхъыщхьэм и къэкIуэнур» и фIэщыгъэу илъэс къэс ирагъэкIуэкI XII щIэнIуатэм и лэжьыгъэм.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэр зэрылажьэ программэхэм зегъэужьын, зэрылажьэ Iэмалхэм я нэхъыфIхэмкIэ зэдэгуэшэн, щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ зрат щIалэгъуалэм лэжьапIэ IэнатIэкIэ къызэзыгъэпэщыфыну IуэхущIапIэхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ дэлэжьэн зэрыхуейм. Мыхьэнэшхуэ иратащ иджырей технологиехэр егъэджэныгъэм куууэ хэпщэн икIи еджакIуэхэм я есэныгъэхэр абыхэм епхын зэрыхуейм.
Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэм псалъэмакъ щхьэхуэхэр иращIэкIыу щIэнIуатэм и лэжьыгъэр къудамэ зыбжанэу зэхэкIащ. Дэтхэнэми гулъытэшхуэ зэрыхуащIыр къигъэлъагъуэрт къекIуэлIа цIыхум и куэдагъым, къэпсэлъэну гукъыдэж зиIэхэм я бжыгъэм. ЩIэупщIэшхуэ игъуэтащ, псалъэм и хьэтыркIэ, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я пщIэр къэIэтыным хуэунэтIауэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм. ЩIэнIуатэм и лэжьыгъэр щекIуэкI къудамэхэм языхэзми арат зэреджэр: «Университетым и пщIэр: ехъулIэныгъэм и пкъыгъуэхэмрэ зыужьыныгъэм и гъуэгухэмрэ».
КъБКъУ-м менеджментымрэ туризм хуэIухуэщIэхэмкIэ и институтым и унафэщI Лыджыдэ Рэмэзан зэрыжиIамкIэ, КъБКъУ-м зыбжанэ лъандэрэ щолажьэ еджапIэм и пщIэр къэIэтыным телажьэ гуп. Абы и пщэ дэлъ Iуэхугъуэхэм ящыщщ КъБКъУ-м и бренд утыкур зэгъэпэщыныр, и гъэкIуэтэкIэ хъунум и кIуэрабгъухэр убзыхуныр.
«КъБКъУ-м и пщIэр къэзыIэт, брендкIэ дызэджэм епха пэхуэщIэм и гъэзэщIэныр Iыхьитхуу зэхэтщ. Япэ дыдэрауэ, бренд утыкум и дизайнымрэ дамыгъэм и купщIэмрэ нэсу зэгъэпэщын, жыпIэнуращи, фащэ щытIэгъэн хуейщ. Абы иужькIэщ а брендыр утыкум зэрипхьэну щIыкIэхэм ущегупсысынур, еджапIэ щIэтIысхьэнухэм я пащхьэ щиплъхьэфынур. Дыщогугъ ирихьэлIэу дызыхуежьа лэжьыгъэр мы илъэсым и кIэхэм зэфIэкIыну, пэхуэщIэм и щыщIэныгъэхэмрэ и фIагъхэмрэ къыщыщIагъэщын зэIущIэхэр зэхэтшэну», – жиIащ Лыджыдэ Рэмэзан.
Абы къищынэмыщIауэ, Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм я нэхъыфIыр къыхэхынымкIэ екIуэкIа, RAEX-100 жыхуаIэ XIII хэдэрыхэшым кърикIуахэри щIэнIуатэм наIуэ къыщащIащ, текIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ я цIэр къыщраIуащ.
Апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр еджапIэ нэхъыфIхэм халъытащ, арыххэуи егъэджэныгъэм и дунейм къыщекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыхэтми, щIалэгъуалэм ярит щIэныгъэм щIэупщIэ зэриIэми щыхьэтыгъэ хъарзынэхэр игъуэтащ.
RAEX-м 2013 гъэ лъандэрэ къызэригъэпэщ щIэнIуатэм Урысеймрэ гъунэгъу къэралхэмрэ щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ я фIагъхэр къэхутэным хуэунэтIауэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI. Абы и къэхутэныгъэхэм дзыхь хуащI, тегъэщIапIэ ящI. Мы гъэм щIэнIуатэм цIыху 800-м щIигъу къекIуэлIащ. Абыхэм яхэтащ къэрал къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, дунейпсо егъэджэныгъэ хэдэрыхэшхэм я зэгъэпэщакIуэхэр, щIэныгъэхутэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр.
 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.