ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнден» законопроект биринчи окъулууунда къабыл кёрюлгенди.

Думаны Экология, табийгъат байлыкъла эм къудуретни сакълау жаны бла комитетини башчысы Дмитрий Кобылкин белгилегенича, бу законопроектни магъанасы бек уллуду. «Бюгюнлюкде «Таза хауа» деген федерал проект тамамланылады, ол эм аман хауасы болгъан 41 шахарда толтурулады. Алай адамланы терезелерин ачаргъа онглары болур, ала, керти да, ахшы жанына тюрлениулени сезер ючюн, экологияны сакълау бла кюрешген компаниялагъа себеплик этгенден сора да, законланы бузгъанлагъа тазирле салыргъа тийишлиди», - дегенди ол. 

«Экология ырахатлыкъ» миллет борчну тамамлар ючюн Президент шахарлада хауагъа заранлы веществоланы атыуну азайтыргъа борч салгъанды. Предприятияланы бу ишде жууаплылыкъларын ёсдюрюр мурат бла уа аланы административ жууапха тартыргъа боллукъду. Алагъа салыннган тазирле компанияны жылгъа файдасыны 4-5 процентине жетдирилликдиле, энчи предпринимательлеге эм уллу тазир 800 минг сом боллукъду.

- Бу законопроект адамланы жашауларын игилендирир мурат бла жарашдырылгъан законладанды. Предприятиялагъа льгота кредитле алыргъа, болушлукъну башха амаллары бла хайырланыргъа эркинлик бериледи. Алай бла алагъа        айныргъа онгла къуралгъандыла, алай бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ тохташдырылмагъан эди, - дегенди комитетни башчысыны орунбасары Александр Коган.

Дмитрий Николаевич чертгенича, бу законопроект жарашдырылгъаны бла биринчи атлам этилгенди, аны кёпле тийишли кёргендиле. Анга тюзетиуле этилгенден сора, ол кючюне кирликди, деп билдириледи комитетни телеграмында.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.