ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды. Анга каратени башха-башха тюрлюлеринден, аскер къол тюйюшден,  тхэквондону ГТФ тюрлюсюнден эм ММА-дан жарау этген эм кючлю спортчула къатышхандыла. Ала Ставрополь крайдан, Ингушетиядан келгендиле, республикабыздан да аслам адам болгъанды.

Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ къауумуну санында аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» клубну келечилери ахшы сермешгенлерин белгилерчады. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында кюмюш майдалланы Шауаланы Халит, Къууанч Гусейнов къытхандыла, «доммакъны» Азамат Лигидов алгъанды. Аланы тренерле Этезланы Владимир, Гияс Абушов, Алим Эминов, Арсен Губашиев, Виолетта Шпанагель, Ангелина Лазаренко бла Этезланы Адилгерий хазырлагъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.