ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

Бу фабрика хар нени да кесинде жарашдырады эмда чыгъарады: инкубация жумуртхаладан башлап тауукъ этге дери. Иш ол халда къуралгъаны себепли, продукцияны качествосун тынгылы жалчытыргъа къолдан келеди. Анда айтханларыча, кёп болмай фабрикада къыйма чыгъарыучу цех ачылгъан эди. Аны хайырындан продукцияны тюрлюлери эки жыйырмагъа жетгенди.

«Биз алгъын заманлада жаланда сууутулгъан эмда бузлагъан тауукъ эт чыгъарыучу эдик. Энди уа къыймала, деликатесле, жарым хазыр ашла да этип башлагъанбыз. Ала бары да халалдыла: предприятие ишин Россейни муслийманларыны дин управлениясыны «Халял» халкъла аралы сертификациясына тийишлиликде бардырады. Чыгъарылгъан продукциягъа контроль этген бёлюм да анга кёз-къулакъ болуп турады», - дегенди фабриканы башчысы Тимур Татарканов.

Продукция «Домашние правила» деген ат бла сатылады. Аны Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесде, Дагъыстанда, Адыгеяда эмда Повольжье тийрелеринде уллу шахарлада сатыуда кёрюрге боллукъду. «Былтыр биз алты минг тонна тауукъ эт чыгъаргъанбыз, быйыл а аны жети минг тоннагъа жетдирирге умутлубуз», деп чертгенди фабриканы башчысы.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.